Výberové konanie

VK/2019/1279 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1279 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
26. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr (OSN1)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN (OSNO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v oblasti zahraničnej politiky s dôrazom na medzinárodné organizácie spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti MZVaEZ SR. Koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni MZVaEZ SR v oblasti medzinárodných organizácií.

Detaily:

1. Prispieva k tvorbe koncepčných materiálov zahraničnej politiky SR vo vzťahu k OSN a k určovaniu cieľov politiky v danej oblasti.
2. Koncepčne spracováva a vyhodnocuje zahraničnú politiku v oblasti pôsobenia SR v OSN.
3. Koordinuje a samostatne spracováva analytické a spravodajsko-informačné materiály na zverenom úseku agendy.
4. Pripravuje podklady a stanoviská pre relevantné odbory MZVaEZ SR a iné ÚOŠS a navrhuje koncepčné postupy.
5. Zúčastňuje sa na rokovaniach a zasadnutiach orgánov a výborov OSN a medzinárodných organizácií v pôsobnosti odboru, ako aj na relevantných medzinárodných fórach.
6. Zabezpečuje tok informácií a spoluprácu so SM SR pri OSN, ďalšími ZÚ SR a inými ÚOŠS SR v oblasti zverenej agendy.
7. Zúčastňuje sa medzirezortnej koordinácie zahranično-politických aktivít v pôsobnosti odboru.
8. Spolupodieľa sa na príprave účasti delegácií SR na zasadnutiach v rámci OSN, vrátane vypracovania smerníc pre ich postup a prípravy podkladových materiálov, ako aj na zasadnutiach orgánov medzinárodných organizácií v pôsobnosti odboru.
9. Zúčastňuje sa koordinácií EÚ v rámci spolupráce s OSN, sleduje rokovania pracovnej skupiny Rady EÚ.
10. Sleduje hlavné dianie vývoja v oblastiach pôsobenia OSN a jej hlavných orgánov, ako aj prierezové otázky BR OSN a VZ OSN.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť princípov multilaterálnej spolupráce;
- skúsenosti s tvorbou koncepčných materiálov a odborných stanovísk zohľadňujúc komplexné súvislosti;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- svedomitosť, spoľahlivosť, samostatnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×