Výberové konanie

VK/2019/1179 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1179 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
22. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor európskych politík 1 (EUPO1)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia európskych záležitostí (SEZA)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva.
Koordinovanie častí zložitých systémov v ministerstve.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými štátmi v teritoriálnej pôsobnosti EUPO1 realizuje úlohy, najmä:
• prispieva k tvorbe koncepcie a definovaniu cieľov zahraničnej politiky SR;
• participuje na príprave strategických, koncepčných a pozičných dokumentov SR;
• prispieva k presadzovaniu zahranično-politických záujmov SR, participuje na posudzovaní realizácie cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
• zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
• monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ a v oblasti bilaterálnych relácií, ktoré zastrešuje;
• sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných sektorálnych pracovných skupín EÚ a pracuje so závermi jednotlivých formácií rady EÚ a Európskej rady v určenej oblasti;
• podieľa sa na koordinácii činnosti SZ SR pri EÚ a ZÚ SR a vyhodnocuje ich činnosť;
• spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
• podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
• vypracúva podkladové materiály v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVEZ SR a iných rezortov SR;
• v určených oblastiach zastupuje MZVEZ SR v rezortných a nadrezortných koordinačných skupinách a orgánoch;
• plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy;
• podieľa sa na príprave a vykonávaní medzinárodných zmluvných dokumentov a legislatívnych opatrení na úrovni MZVaEZ SR;
• zodpovedá za koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných rokovaní najvyšších predstaviteľov SR a zástupcov rezortov SR, z medzinárodných dokumentov na zverenom úseku agendy, eviduje a vykazuje plnenie príslušných úloh;
• vedie dokumentáciu v oblasti bilaterálnych vzťahov;
• spolupracuje a udržiava pracovné kontakty s inými rezortmi SR a s predstaviteľmi diplomatického zboru v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

 základné znalosti o celkovom fungovaní EÚ, úlohách inštitúcií EÚ, znalosť problematiky EÚ;
 predchádzajúca prax v oblasti EÚ záležitostí a medzinárodných vzťahov vítaná;
 analytické schopnosti – schopnosť monitorovať a analyzovať aktuálny vývoj v EÚ a vybraných ČK EU;
 analytické, koncepčné a strategické myslenie, koordinačné schopnosti, svedomitosť, motivácia, samostatnosť, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať pod tlakom;
 znalosť práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
14. 3. 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×