Výberové konanie

VK/2019/1181 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1181 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
22. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie investícií a nehnuteľností (INPO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor investícií nehnuteľností a služieb (INSL)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v oblasti stavebno – investičnej činnosti, v oblasti správy a nakladania s nehnuteľným majetkom SR na úrovni ministerstva, vrátane finančno – ekonomického zabezpečenia, príprava podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva.
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku na úrovni ministerstva.

Detaily:

Zabezpečuje stavebno – investičnú činnosť MZVaEZ SR v rámci pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.
Koordinuje realizáciu verejných prác pre zabezpečenie využitia nehnuteľného majetku štátu v SR a v zahraničí.
Zabezpečuje systém starostlivosti o nehnuteľný majetok štátu v zahraničí v oblasti opráv a údržby. Vedie pasportizáciu nehnuteľného majetku.
Realizuje činnosti v oblasti nakladania s dočasne a trvale prebytočným nehnuteľným majetkom štátu v zahraničí a v oblasti nadobúdania nehnuteľného majetku v zahraničí pre potreby štátu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
stavebné zameranie výhodou
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- požadované počítačové znalosti: Microsoft Office, Internet Explorer, Auto Cad;
- požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 50/1976 Zb.z. v znení neskorších zákonov - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákona č. 278/1993 Zb.z. v znení neskorších predpisov – Zákon o správe majetku štátu, zákona č. 523/2004 Zb. v znení neskorších predpisov – Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 55/2017 Zb.z. v znení neskorších predpisov – Zákon o štátnej službe;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
14. 3. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×