Výberové konanie

VK/2019/1187 - Druhá časť hromadného výberového konania - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1187 - Druhá časť hromadného výberového konania - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
25. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor diplomatickej akadémie (AKAD)
Nadriadený organizačný útvar:
Osobný úrad (OSUR)
Okruh uchádzačov:
uchádzači evidovaní v registri úspešných absolventov

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej správy spočívajúca najmä v príprave podkladových materiálov na vzdelávacie aktivity v pôsobnosti ministerstva, tvorba opatrení v príslušnom odbore štátnej služby s celospoločenským dosahom.

Detaily:

- metodické usmerňovanie, zodpovednosť a koordinovanie predstavených v služobnom úrade pri uplatňovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov v oblasti vzdelávania, odborného rastu a profesijnej kariéry štátnych zamestnancov;
- samostatná odborná činnosť, zodpovednosť a koordinovanie vzťahov v oblasti vzdelávania,
prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v pôsobnosti MZVEZ SR;
- koordinácia a zodpovednosť za krátkodobé odborné študentské stáže, plánovanie, usmerňovanie a zabezpečenie v rámci pravidiel definovaných v smernici o vzdelávaní;
- zodpovednosť za prípravu dohôd s univerzitami a za udržiavanie vzťahov s univerzitami a ich príslušnými fakultami;
- zodpovednosť za aktualizáciu zoznamu interných lektorov;
- sprostredkovanie a zabezpečenie prednáškovej činnosti interných lektorov mimo MZVEZ
SR;
- príprava podkladových materiálov pre ministra a štátnych tajomníkov pred ich návštevami
akademických inštitúcií a besedami so študentmi stredných a vysokých škôl;
- hlavný správca intranetu a internetovej stránky AKAD;
- vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. na úseku uplatňovania zákonov a predpisov v oblasti rozpočtu a výdavkov na vzdelávanie zamestnancov ministerstva.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť legislatívnych predpisov v oblasti vzdelávania;
- práca s PC – Word, Excel, Outlook;
- špecializované IS (SAP, Fabasoft);
- schopnosť tímovej práce a výborné komunikačné zručnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×