Výberové konanie

VK/2019/1104 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1104 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
13. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
19. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor investícií, nehnuteľností a služieb (INSL)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy (SEVS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Tvorba zákonov alebo medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva.

Detaily:

- tvorí strategické zámery pri tvorbe dlhodobých výhľadových a krátkodobých plánov a koncepcií financovania stavebno-investičnej činnosti, nakladania s nehnuteľným majetkom v správe MZVEZ SR, v oblasti autodopravy a materiálno technického zabezpečenia ministerstva;
- tvorí koncepcie priestorového zabezpečenia siete ZÚ SR v zahraničí a spracováva podklady pre zostavovanie rozpočtu;
- koordinuje, riadi a zodpovedá za tvorbu a čerpanie pridelených prostriedkov ŠR v rámci plánu činnosti;
- pripravuje a spracováva koncepcie stavebno-investičnej činnosti MZVEZ SR v zahraničí;
- riadi, koordinuje, kontroluje a metodicky usmerňuje oblasti v rámci činnosti odboru investícií, nehnuteľností a služieb;
- pripravuje koncepcie spôsobu obstarávania verejných prác;
- koordinuje verejné práce pre diplomatické misie SR v zahraničí;
- zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vlády SR;
- pripomienkuje a spracováva stanoviská ministerstva k materiálom na rokovanie vlády SR vo vymedzenej oblasti;
- vykonáva a zodpovedá za výkon finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z .z. v znení neskorších predpisov v oblasti stavebno-investičnej činnosti v správe MZVEZ SR;
- tvorí zákony, pripravuje a novelizuje interné predpisy v súlade s platnými právnymi predpismi, analyzuje existujúci stav.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti;
- riadiace schopnosti;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
5. 3. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×