Výberové konanie

VK/2019/1051 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1051 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
12. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
18. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor analýz a plánovania (ANAP)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky alebo rámcovej pozície SR v Rade Európskej únie na MZV a EZ SR, vykonávajúcom štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev. Koncepčná činnosť, tvorba zásadných prierezových zákonov a legislatívnych opatrení na úrovni MZV a EZ SR.

Detaily:

- riadi, koordinuje a metodicky vedie odbor plánovania a analýz;
- tvorí štátnu politiku v oblasti zahraničnej politiky. Tvorivo spracúva a posudzuje koncepcie a programy dlhodobého rozvoja spoločenského systému s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu SR;
- tvorí koncepcie rozvoja medzištátnych vzťahov na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov;
- koordinuje prípravu a vyhodnocovanie plnenia zameraní zahraničnej politiky;
- v spolupráci s ďalšími odbornými útvarmi MZV zabezpečuje vypracovanie analytických, prognostických, informačných a koncepčných materiálov, štúdií, podkladov;
- koordinuje spoluprácu s mimovládnym sektorom a systém dotácií pre mimovládne organizácie v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov;
- vyhľadáva možnosti pre prezentáciu zahraničnej politiky SR, činnosti ministerstva a zahraničnej služby a podieľa sa na organizácii takto zameraných podujatí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
26.2.2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×