Výberové konanie

VK/2019/967 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/967 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
7. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
14. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor štátov severnej a južnej Ameriky (5TEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Politická sekcia (POLS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky v oblasti zahraničných vzťahov na úrovni MZVaEZ SR.
Koordinovanie medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom a koncepčná činnosť na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

1. Tvorba zásadných materiálov a opatrení s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom a ich koordinovanie;
2. Koncepčné systémové spracúvanie poznatkov a koordinovanie celoštátneho alebo medzinárodného systému s vyústením návrhov na tvorbu štátnej politiky a legislatívne riešenia v oblasti zahraničných vzťahov;
3. Tvorba štátnej politiky v oblasti pôsobnosti MZVaEZ SR vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným medzinárodným vzťahom vo vzťahu k USA, a teritoriálnej pôsobnosti ZÚ Washington a ku Kanade a teritoriálnej pôsobnosti ZÚ Ottawa;
4. Zabezpečovanie prípravy, prerokovanie, uzatváranie a schvaľovanie, ako aj vypovedanie medzinárodných zmlúv v rozsahu pôsobnosti 5 TEO;
5. Tvorba koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov;
6. Tvorba koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách;
7. Koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná;
8. Zabezpečuje účinnú prezentáciu zahraničnej politiky a zahranično-politických a ekonomických záujmov SR;
9. Zabezpečuje publicitu stanoviskám SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky;
10. Zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných konferencií;
11. Reprezentuje SR na medzinárodných fórach;
12. Udržiava pracovné a spoločenské vzťahy a kontakty s predstaviteľmi akreditovaných ZÚ v SR;
13. Podieľa sa na organizačnej a protokolárnej príprave a zabezpečení návštev predstaviteľov ÚOŠS SR a prijatí predstaviteľov krajín 5 TEO v SR;
14. Sleduje a koordinuje postup SR vo väzbe na aktivity EÚ/NATO vo vzťahoch s krajinami pôsobnosti a regionálnymi zoskupeniami; zastupuje SR na rokovaniach príslušných úrovní Rady EÚ v rámci FAC;
15. Podieľa sa na koncepčnom aj operatívnom riadení ZÚ SR v zahraničí v krajinách svojej pôsobnosti;
16. V rozsahu určenom medzirezortnými zmluvami predstavenému predkladá návrhy pre koordináciu spolupráce ZÚ SR v krajinách pôsobnosti s ostatnými štátnymi inštitúciami a orgánmi v SR;
17. Plnenie úloh služobného úradu - MZVaEZ SR pri vykonávaní štátnej služby v rozsahu určenom príslušnými služobnými predpismi ministerstva;
18. Podľa aktuálnej potreby zastupuje na ostatných referátoch v pôsobnosti 5TEO;
19. Udržiava pracovné kontakty s diplomatickými partnermi zo ZÚ z príslušného teritória;
20. Vedie priebežnú dokumentáciu o príslušnej problematike, ukladá a aktualizuje informácie týkajúce sa danej relácie v počítačovej databáze ministerstva, spravuje a archivuje písomnú dokumentáciu v rámci zverenej agendy.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
26.2.2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×