Výberové konanie

VK/2019/677 - hlavný štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/677 - hlavný štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
28. Január 2019
Termín na podanie žiadosti:
5. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Stromová 2665/1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 813 30
Organizačný útvar:
Odbor rozpočtu a financovania kapitoly
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.02 - Financie
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Stromová 2665/1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 813 30

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Detaily:

Podieľanie sa na tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti financovania v rámci rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Podieľanie sa na tvorbe právnych noriem v oblasti financovania v rámci rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Zabezpečovanie koordinácie činnosti organizácií ústrednej správy v oblasti financovania v rámci rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. Vykonávanie rozborovej činnosti a vypracovávanie návrhu záverečného účtu za kapitolu MŠVVaŠ SR. Vypracovanie polročnej správy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov kapitoly MŠ SR a návrhu záverečného účtu za kapitolu. Vypracovanie metodického usmernenia pre PRO, PO a odbory ministerstva k vypracovaniu podkladov k Návrhu záverečného účtu kapitoly. Vypracovanie správy o plnení finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu za kapitolu MŠVVaŠ SR. Vypracovanie metodiky na vykonanie záverečných hodnotení výsledkov hospodárenia v organizáciách v riadiacej pôsobnosti ministerstva ako i vypracovanie metodiky k zúčtovaniu finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pre uvedené organizácie. Spolupráca pri tvorbe návrhu rozpočtu za útvary vlastného úradu na nasledujúci rozpočtový rok a ďalšie dva roky. Vykonávanie úpravy rozpočtu bežných výdavkov za vlastný úrad formou rozpočtových opatrení a presunom bez rozpočtového opatrenia, ich zapracovanie v RIS a podrobné zapracovanie rozpočtového opatrenia a presunu príslušnému útvaru vlastného úradu v systéme SAP. Poskytovanie finančných prostriedkov formou platobných poukazov. Pripravovanie rozpočtu príjmov a výdavkov vlastného úradu v systéme SAP k mesačným závierkam a zodpovednosť za jeho správnosť v porovnaní s rozpočtom v RISe. Vypracovanie stanovísk k materiálom sekcií určených na podpis ministrovi. Vypracovávanie mesačných analýz pre MF SR za rozpočet a čerpanie výdavkov vlastného radu MŠVVaŠ SR, vypracovanie ďalších analýz na požiadanie MF SR, vlády a iných subjektov. Zapracovávanie a evidovanie rozpočtových opatrení vlastného úradu podľa organizačných útvarov vrátane rezervy v systéme SAP a v RISe, pripravovanie návrhov na rozhodnutie ministra o úprave výdavkov. Evidovanie a operatívne aktualizovanie stavu finančných prostriedkov v nerozpísanom objeme na podprogramoch kapitoly v systéme SAP a v RISe. Vypracúvanie odborných stanovísk k materiálom v rámci MPK, k návrhom právnych predpisov, pokynov a smerníc v rámci vnútorného pripomienkového konania, k materiálom na rokovanie vlády SR a NR SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Používanie IT v rozsahu určenom vnútornými predpismi.

Znalosť:

- Ústavy Slovenskej republiky
- Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka
- samostatnosť; svedomitosť a spoľahlivosť; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Osobný úrad Stromová 1 813 30 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
február / marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Bc. Martina Melišová
Telefónne číslo:
+421259374202


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×