Výberové konanie

VK/2018/56 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/56 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
4. Január 2018
Termín na podanie žiadosti:
11. Január 2018

Služobný úrad:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu:
Palisády, BA 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780
Organizačný útvar:
odbor strategicko-politický
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Palisády, BA 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnu pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Detaily:

Podieľa sa na výkone štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, komplexne zabezpečuje pridelenú teritoriálnu agendu (vypracováva a aktualizuje správy o situácii slovenských komunít v príslušných krajinách vrátane jej ľudsko-právneho a zahraničnopolitického aspektu). Vykonáva jazykovú korektúru zásadných dokumentov úradu. Koordinuje a administruje registratúrne stredisko úradu, vedie príručnú knižnicu úradu a agendu s ňou spojenú.Vedie sekretariát predsedu úradu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
humanitný smer
Osobitný kv. predpoklad:
- štátna skúška zo slovenského jazyka - štátna skúška z ruského jazyka
Cudzí jazyk:
Ruský (C1 – Úroveň pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Palisády 29/A 817 80 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
január/február 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Palisády 29/A, Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
JUDr. Petronela Lešková
Telefónne číslo:
004210257200516


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×