Výberové konanie

VK/2019/474 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/474 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
21. Január 2019
Termín na podanie žiadosti:
29. Január 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr (OSN1)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN (OSNO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie a koncepčná činnosť celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ.

Detaily:

• Prispieva k tvorbe koncepčných materiálov zahraničnej politiky SR vo vzťahu k OSN a k určovaniu cieľov politiky v danej oblasti.
• Koncepčne spracováva a vyhodnocuje zahraničnú politiku v oblasti pôsobenia SR v OSN.
• Koordinuje a samostatne spracováva analytické a spravodajsko-informačné materiály na zverenom úseku agendy.
• Pripravuje podklady a stanoviská pre relevantné odbory MZVaEZ a iné rezorty, resp. ÚOŠS, navrhuje koncepčné postupy.
• Zúčastňuje sa na rokovaniach a zasadnutiach orgánov a výborov OSN a medzinárodných organizácií v pôsobnosti odboru, ako aj na relevantných medzinárodných fórach.
• Zabezpečuje tok informácií a spoluprácu so SM SR pri OSN, ďalšími ZÚ SR a inými ÚOŠS SR v oblasti zverenej agendy.
• Zúčastňuje sa medzirezortnej koordinácie zahranično-politických aktivít v pôsobnosti odboru.
• Spolupodieľa sa na príprave účasti delegácií SR na zasadnutiach v rámci OSN, vrátane vypracovania smerníc pre ich postup a prípravy podkladových materiálov, ako aj na zasadnutiach orgánov medzinárodných organizácií v pôsobnosti odboru.
• Zúčastňuje sa koordinácií EÚ v rámci spolupráce s OSN, sleduje rokovania pracovnej skupiny Rady EÚ.
• Sleduje a vyhodnocuje kandidatúry SR do hlavných orgánov OSN, jej špecializovaných organizácií, ako aj ďalších medzinárodných organizácií.
• Zodpovedá za spracovanie databázy a evidenciu kandidatúr SR a iných krajín do medzinárodných organizácií.
• Pripravuje pokyny k postupu ZÚ SR v oblasti pôsobnosti odboru s dôrazom na kandidatúry.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• znalosť princípov multilaterálnej spolupráce;
• skúsenosti s tvorbou koncepčných materiálov a odborných stanovísk zohľadňujúc komplexné súvislosti;
• analytické, koncepčné a strategické myslenie;
• svedomitosť, spoľahlivosť, samostatnosť;
• komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
14. 2. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×