Výberové konanie

VK/2018/8462 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8462 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
3. Január 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Diplomatický protokol (DIPL)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ministra (SEMI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca - miesto sa obsadzuje od 1. 2. 2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť na diplomatickom protokole spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti MZVaEZ SR. Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby zahraničné veci. Tvorba opatrení v odbore štátnej služby zahraničné veci s celospoločenským dosahom. Koordinovanie časti zložitých systémov v rámci MZVaEZ s celoštátnou pôsobnosťou.

Detaily:

- vyhodnocovanie výsledkov a príprava podkladov na rozhodovanie o aplikácii diplomatickej praxe v rámci MZVaEZ, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť. Koordinovanie zabezpečovania oficiálnych, pracovných, súkromných návštev a protokolárneho styku najvyšších ústavných činiteľov;
- špecializované činnosti v oblasti interpretácie a tvorby štátneho protokolu s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a s orgánmi verejnej správy;
- samostatné odborné špecializované protokolárne zabezpečenie a organizácia oficiálnych, pracovných a súkromných návštev hláv štátov, predsedov vlád, predsedov parlamentov, ministrov zahraničných vecí a protokolárnych stykov najvyšších ústavných činiteľov s diplomatickým zborom akreditovaným v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

- práca so systémom RADS;
- znalosť práce v programoch EXCEL, WORD, OUTLOOK;
- komunikačné zručnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- dobré organizačné schopnosti;
- schopnosť tímovej práce;
- adaptabilita a flexibilita.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×