Výberové konanie

VK/2018/8463 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8463 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
3. Január 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie (3TEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Politická sekcia (POLS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva.

Detaily:

- príprava koncepcie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v služobnom úrade;
- určovanie priorít zahraničnej spolupráce voči krajinám východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie;
- prierezová koordinácia v rámci teritoriálnej pôsobnosti 3TEO;
- samostatne vykonáva odbornú prácu na zverenom úseku, priebežne vybavuje pridelenú agendu;
- sleduje a spracováva vnútropolitickú, zahraničnopolitickú, ekonomickú problematiku príslušných krajín;
- koordinuje a sleduje problematiku bilaterálnej spolupráce v reláciách a v spolupráci s príslušnými rezortmi, orgánmi a inštitúciami sa podieľa na zabezpečovaní operatívnych úloh dvojstranných vzťahov, dbá o koordinovanosť postupu politických, hospodárskych a ďalších orgánov voči záujmovému teritóriu;
- o celej teritoriálnej problematike vedie priebežnú dokumentáciu, ukladá a aktualizuje informácie týkajúce sa danej relácie v počítačovej databáze ministerstva;
- pripravuje návrhy materiálov, podkladov a vyjadrení pre potreby vedenia ministerstva a ďalších odborov ministerstva, iných rezortov, orgánov a inštitúcií, predkladá návrhy opatrení v konkrétnych vzťahových otázkach;
- udržiava diplomatické kontakty s partnermi ZÚ z príslušných teritórií;
- realizuje, plní a vyhodnocuje koncepciu zahraničnej politiky SR voči príslušným krajinám;
- vypracováva koncepčné materiály predkladané najvyšším štátnym predstaviteľom SR;
- spracováva informácie, ktoré sa týkajú politickej, bezpečnostnej a ekonomickej spolupráce s konkrétnym teritóriom;
- vypracováva stanoviská a pripomienky odboru k materiálom postúpeným inými organizačnými útvarmi MZVaEZ SR alebo inými rezortmi SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť ruského jazyka výhodou;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×