Výberové konanie

VK/2018/8315 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8315 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
14. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
20. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor logistiky, komunikácie a rozpočtu (ODLO)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia pre predsedníctvo SR v OBSE (OBSE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

- príprava koncepcií rozvoja vzťahov a návrhov zahraničnej politiky voči Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), jej jednotlivým orgánom a účastníckym štátom;
- vypracovávanie koncepčných materiálov, ako aj príprava podkladov pre rokovania predstaviteľov SR v OBSE;
- sledovanie problematiky a vypracovávanie koncepčných materiálov v oblasti komunikácie a komunikačnej stratégie;
- metodické riadenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy a koordinácia celoštátneho systému činnosti vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich z účasti SR v OBSE a predsedníctva SR v OBSE;
- príprava podkladových materiálov, účasť na zasadnutiach vybraných rokovacích pracovných skupín a ďalších formátov OBSE a ich vyhodnocovanie;
- spracovanie a posudzovanie mediálnej a komunikačnej stratégie, stanovísk pri vypracúvaní materiálov MZVaEZ SR v pôsobnosti odboru OBSE a oddelenia logistiky, komunikácie a rozpočtu (ODLO) predkladaných na rokovanie vlády SR v oblasti prípravy a realizácie predsedníctva SR v OBSE;
- sledovanie realizácie agendy OBSE aktuálnymi predsedníctvami a jej prepojenie na iné medzinárodné organizácie;
- udržiavanie pracovných, spoločenských vzťahov a kontaktov s médiami, diplomatickými zástupcami, predstaviteľmi OBSE a jej účastníckych štátov v rámci stykovej činnosti;
- zabezpečovanie výmeny informácií v rámci komunikácie s verejnosťou v súvislosti s SK OBSE;
- príprava podkladov v predmetných oblastiach vo vzťahu ku komunikačnej stratégii predsedníctva SK OBSE;
- komplexné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z participácie predsedníctva SK OBSE.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- motivácia,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×