Výberové konanie

VK/2018/8120 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8120 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
5. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IKBE)
Nadriadený organizačný útvar:
Bezpečnostný odbor (BEZO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva koncepčné a metodické činnosti na úrovni ministerstva v oblasti ochrany osobných údajov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Detaily:

- vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov na ministerstve;
- zabezpečuje potrebnú súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti;
- prijíma technické, organizačné a personálne opatrenia s cieľom chrániť spracúvané osobné údaje, dohliada na ich aplikáciu v praxi a zabezpečuje ich aktualizáciu;
- zostavuje a realizuje bezpečnostné projekty a vypracúva bezpečnostné dokumentácie;
- zodpovedá za realizáciu a implementáciu schengenského acquis v podmienkach ministerstva v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti na ZÚ SR;
- koordinuje prípravu návrhov na legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov, vypracúva pripomienky k právnym normám súvisiacim so schengenským acquis, kybernetickou bezpečnosťou a informačnou bezpečnosťou a sleduje a posudzuje predpisy EU a NATO v daných oblastiach;
- v oblasti kybernetickej bezpečnosti spolupracuje s národnou autoritou a ústrednými orgánmi na zabezpečovaní implementácie opatrení vymedzených národnou a spoločnou EÚ legislatívou;
- zabezpečuje plnenie úloh v oblasti bezpečnostnej politiky ministerstva v súlade s bezpečnostnou politikou Slovenskej republiky v pôsobnosti SBPI.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Secret;
- Certifikát EU Secret;
- Potvrdenie NBÚ SR o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×