Výberové konanie

VK/2018/8005 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8005 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
30. November 2018
Termín na podanie žiadosti:
7. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor štátov severnej a južnej Ameriky (5TEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Politická sekcia (POLS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni MZV a EZ SR, tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie, alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni MZV a EZ SR.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov v teritóriu severnej a južnej Ameriky, s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni MZV a EZ SR.

Detaily:

- zodpovedá za realizáciu a prezentáciu zahraničnej politiky SR vo vzťahu k príslušným krajinám teritória prostredníctvom riadenia príslušných ZÚ;
- spracovanie, posudzovanie a realizácia zahraničnej politiky SR v rámci pôsobnosti odboru;
- komplexne zabezpečuje a koordinuje prípravu zásadných koncepčných a spravodajsko – informačných materiálov vzťahujúcich sa na realizáciu zahraničnej politiky SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu alebo medzinárodnej organizácii;
- zabezpečuje organizáciu návštev a rokovaní predstaviteľov SR v krajinách pokrytia a návštevy vrcholných predstaviteľov krajín teritória na Slovensku;
- zabezpečuje a zodpovedá za realizáciu a prezentáciu politických, ekonomických, bezpečnostných a ďalších záujmov v SR v príslušnom teritóriu;
- zabezpečuje publicitu stanoviskám SR k aktuálnym zahraničnopolitickým témam;
- udržiava oficiálne, pracovné aj spoločenské kontakty s predstaviteľmi krajín pokrytia;
- koordinuje práce pri príprave stanovísk MZV a EZ SR k materiálom v pôsobnosti odboru predkladaných na rokovanie vlády SR inými rezortmi;
- zúčastňuje sa na medzinárodných rokovaniach, poradách, sympóziách a konferenciách a ďalších podujatiach;
- z poverenia vlády SR alebo ministerstva zabezpečuje prípravu a uzatváranie medzinárodných zmluvných dokumentov za SR;
- plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z členstva Slovenska v EÚ, NATO a ďalších medzinárodných organizáciách a viažu sa k pokrývanému teritóriu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- komunikačné zručnosti;
- riadiace a rozhodovacie schopnosti;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
18.12.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×