Výberové konanie

VK/2018/8008 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8008 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
30. November 2018
Termín na podanie žiadosti:
7. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie právnych služieb a zmlúv (OPSZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor verejného obstarávania (ODVO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a metodická činnosť v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva.
Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s verejným obstarávaním.

Detaily:

- vypracovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, rámcových dohôd a ich dodatkov súvisiacich s verejným obstarávaním;
- právne poradenstvo v oblasti záväzkovoprávnych vzťahov v súvislosti s prípravou podkladov v procese verejného obstarávania;
- vypracovávanie právnych stanovísk a vyjadrení vo veciach týkajúcich záväzkovoprávnych vzťahov súvisiacich s verejným obstarávaním;
- zastupovanie ministerstva pred štátnymi orgánmi a súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s verejným obstarávaním;
- vypracovávanie koncepcie súvisiacej so zabezpečením tovarov, služieb a prác na ministerstve a koncepcie súvisiacej so správou a prevádzkou majetku v zahraničí;
- koncepčné systémové spracúvanie poznatkov s vyústením návrhov na tvorbu legislatívneho riešenia v oblasti verejného obstarávania;
- zabezpečovanie zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv, rámcových dohôd a ich dodatkov na webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky;
- spracovávanie podkladov predložené v rámci vnútorného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- adaptabilita a flexibilita.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
18.12.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×