Výberové konanie

VK/2018/7887 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/7887 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
23. November 2018
Termín na podanie žiadosti:
29. November 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor riadenia ľudských zdrojov (ORĽZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Osobný úrad (OSUR)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné, systémové a metodické činnosti na úrovni ministerstva v agende zdravotného poistenia zamestnancov, nákladov na liečenie a vzdelávanie v zahraničí.
Koordinovanie tejto činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy na úrovni ministerstva, kontrolná a normotvorná činnosť.

Detaily:

- Tvorba legislatívnych dokumentov, všeobecne záväzných právnych predpisov, stanoviská k nariadeniam vlády SR, vecné a legislatívne riešenie s medzinárodnými, resp. európskymi normami v oblasti zdravotného poistenia, nákladov na vzdelávanie a liečenie v zahraničí, sleduje ich aktuálnosť a účinnosť, navrhuje novely a úpravy v tejto oblasti a vykonáva ich výklad;
- koordinuje činnosť organizačných útvarov ministerstva, pripravuje a zodpovedá za predkladanie materiálov na rokovanie vrcholových a poradných orgánov ministra a vedúceho služobného úradu ministerstva za zverené činnosti politiky osobného úradu MZVaEZ SR v oblasti personálnej a agendy v ústredí a v zahraničí (koncepcie jednotlivých organizačných útvarov, opatrenia, stanoviská, systemizácia štátnozamestnaneckých miest a miest pri práci vo verejnom záujme v ústredí a v zahraničí, vrátane systemizácie miestnych síl na ZÚ SR);
- vykonáva špecializované práce v oblasti poskytovania náhrad zamestnancom MZVaEZ v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Komplexne spracováva agendu liečebného a školného;
- analyzuje oblasť poskytovania náhrad liečebných výdavkov a školného. Vyhodnocuje a pripravuje návrhy opatrení (aj legislatívnych) v týchto oblastiach starostlivosti o zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v cudzine;
- samostatne spracováva podklady na vypracovanie rozpočtu v oblasti liečebných výdavkov, školného a poistného v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami;
- komplexné zabezpečovanie styku so Sociálnou poisťovňou a so všetkými zdravotnými a komerčnými poisťovňami vo väzbe na povinnosti zamestnávateľa;
- spolupracuje s kompetentnými zamestnancami ústredných orgánov štátnej správy;
- v prípade potreby zastupuje v agende spracovania a zabezpečovania sociálnej politiky MZVaEZ SR.
- spracováva materiály na rokovanie vedenia MZVaEZ SR, prípadne na rokovanie vlády SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

- komunikačné zručnosti;
- samostatnosť;
- svedomitosť a spoľahlivosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
11.12.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×