Výberové konanie

VK/2018/7686 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/7686 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
19. November 2018
Termín na podanie žiadosti:
27. November 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie strategickej komunikácie (OSKO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie a koncepčná činnosť celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami a na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

- prispieva k tvorbe koncepčných materiálov zahraničnej politiky SR vo vzťahu ku komunikácii priorít ZP SR;
- koncepčne spracováva a vyhodnocuje strategickú komunikáciu priorít ZP SR;
- koordinuje a samostatne spracováva analytické a spravodajsko-informačné materiály na zverenom úseku agendy;
- pripravuje podklady a stanoviská pre relevantné odbory MZVaEZ SR a iné rezorty, navrhuje koncepčné postupy;
- koordinuje činnosť odborov MZVaEZ SR v oblasti strategickej komunikácie prostredníctvom rezortnej pracovnej skupiny pre strategickú komunikáciu;
- zabezpečuje tok informácií a spoluprácu so SD NATO, SZ EÚ, ďalšími ZÚ SR a inými ÚOŠS SR v oblasti zverenej agendy;
- zúčastňuje sa medzirezortnej koordinácie strategickej komunikácie priorít ZP SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- komunikačné zručnosti;
- ovládanie práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
11.12.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×