Výberové konanie

VK/2017/3367 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3367 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
12. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
20. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie politicko-vojenskej dimenzie a konfliktov (POVO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje od 1.2.2018 do 31.12.2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Príprava a koordinovanie podkladov v pôsobnosti ministerstva na prípravu a realizáciu predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), analýza a syntéza informácií a podkladov pre prípravu inštrukcií pre SM Viedeň.
Analytické vyhodnocovanie výsledkov pôsobenia zahraničnej politiky vo vzťahu k OBSE, príprava podkladov na rozhodovanie o pôsobení SR v OBSE, samostatné posudzovanie a vypracovanie analýz v oblasti pôsobenia SR v OBSE.

Detaily:

• Plnenie a vyhodnocovanie úloh vyplývajúcich z prípravy predsedníctva SR v OBSE v politicko-vojenskej oblasti a koordinácia činnosti medzirezortných pracovných skupín v rovnakej oblasti.
• Príprava podkladov a zabezpečovanie výkonu predsedníctva SR vo FBS a SK OBSE.
• Spracúvanie podkladov pre koncepčné a strategické materiály v oblasti pôsobnosti odboru OBSE a oddelenia POVO ako aj materiálov na rokovania vlády SR a vedenia MZVaEZ SR.
• Vypracovávanie podkladových materiálov pre rokovania predstaviteľov SR k záväzkom SR vyplývajúcich zo Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, Zmluvy o otvorenom nebi a Viedenskom dokumente.
• Spolupráca s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy (najmä ÚV SR, MO SR, MV SR, OS SR a NBÚ) vo vzťahu k plneniu záväzkov a iných aktivít vyplývajúcich z členstva SR v OBSE.
• Reprezentácia a presadzovanie záujmov SR na medzinárodných zasadnutiach a rokovaniach v rámci pridelenej agendy.
• Príprava rokovaní predstaviteľov SR v OBSE a v jej orgánoch, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy.
• Udržiavanie pracovných kontaktov s predstaviteľmi medzinárodných organizácií a diplomatického zboru v rámci stykovej činnosti.
• Presadzovanie záujmov SR v OBSE podieľaním sa na riadení Stálej misie SR pri OBSE.
• Zabezpečovanie výmeny informácií v rámci komunikačnej siete OBSE.
• Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z participácie MZVaEZ SR v Národnom bezpečnostnom analytickom centre (NBAC).


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk používaný v OBSE (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• výborná znalosť fungovania, štruktúry a zamerania činnosti OBSE, vrátane činnosti misií OBSE
• výborná znalosť geopolitickej situácie v zóne pôsobnosti OBSE ako aj priľahlých krízových regiónoch
• výborná znalosť úloh a kompetencií predsedajúcej krajiny v OBSE
• komunikačné a prezentačné zručnosti
• dokonalé ovládanie spisovnej slovenčiny
• ovládanie práce s počítačom (MS Office)


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
15.1.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×