Výberové konanie

VK/2018/7116 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/7116 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
26. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
6. November 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr (OSN1)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN (OSNO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti mnohostranných a dvojstranných vzťahov na MZVaEZ SR. Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ v oblasti agendy OSN a medzinárodných organizácií. Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy súvisiace s členstvom SR v OSN a v odborných organizáciách systému OSN, najmä v oblasti kandidatúr a prerezových aktivít OSN s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

- riadi oddelenie hlavných orgánov OSN a kandidatúr (OSN1) a zodpovedá za jeho činnosť v rámci líniového i projektového riadenia MZVaEZ SR;
- zodpovedá aj za komplexný výkon činnosti na úseku kandidatúr SR a iných štátov do MO a určených prierezových aktivít OSN. Zabezpečuje proces vyhodnocovania kandidatúr a uzatvárania dohôd o ich recipročnej podpore;
- zastupuje MZVaEZ SR vo vzťahu k iným rezortom (najmä MO, MV a MS), ako aj na relevantných rokovaniach medzinárodných organizácií a štruktúr, (predovšetkým OSN, EÚ, NATO, OBSE, OECD a DCAF/ISSAT). Aktívne sa zúčastňuje na ďalších medzinárodných rokovaniach k problematike pôsobnosti oddelenia;
- navrhuje, spracováva a posudzuje koncepciu dlhodobého rozvoja zahraničnej politiky SR, podieľa sa na medzirezortnej koordinácii zahranično-politických aktivít ÚOŠS v pôsobnosti oddelenia;
- podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov v oblasti bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Pripravuje odborné koncepčné materiály pre rozhodnutia ministra a štátnych tajomníkov pri plnení zverených úloh;
- podieľa sa na tvorbe štátnej politiky v oblasti pôsobnosti MZVaEZ SR vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným medzinárodným vzťahom;
- podieľa sa na tvorbe koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v MO;
- iniciatívne vypracúva odborné materiály pre rozhodnutia ministra a štátnych tajomníkov pre riešenie špecifických otázok zahraničnej politiky SR, ktoré majú dopad na medzinárodné postavenie a integračné zámery SR. Predkladá aj námety na zahranično-politické iniciatívy SR pre postup v MO, námety na riešenia, navrhuje možné opatrenia MZVaEZ SR ako aj odporúčania pre ústavných činiteľov SR;
- udržiava pracovné a spoločenské vzťahy s diplomatickými zástupcami, predstaviteľmi MO a ich orgánov v rámci stykovej činnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
15.11.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×