Výberové konanie

VK/2018/7014 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/7014 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
širšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
23. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
31. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií (OMEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo vzťahu k medzinárodným ekonomickým organizáciám, finančným inštitúciám a globálnym skupinám;
Koncepčné a metodické činnosti na úrovni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti pôsobenia SR v medzinárodných ekonomických organizáciách a finančných inštitúciách.

Detaily:

• Pripravuje koncepcie postupu a koordinuje vykonávanie zahraničnej politiky SR voči medzinárodným ekonomickým organizáciám a zoskupeniam, najmä voči WTO, UNCTAD, UNIDO, EHK OSN, BSEC;
• Pripravuje stanoviská a návrhy rozhodnutí vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike EÚ;
• Samostatne vypracúva podkladové materiály pre rokovania vedúcich predstaviteľov ministerstva a ostatných ústavných činiteľov v oblastiach pridelenej agendy;
• Podieľa sa na príprave, realizácii a vyhodnotení Zamerania zahraničnej politiky SR vo vzťahu ku zverenému úseku agendy;
• Sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v oblastiach, za ktoré zodpovedá;
• Spolupracuje s útvarmi ministerstva, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na tvorbe strategických zámerov a pozičných dokumentov v rozsahu zverenej agendy;
• Udržiava pracovné a spoločenské kontakty potrebné pre plnenie služobných úloh;
• Podieľa sa na príprave predsedníctva SR v Rade OECD a tvorbe obsahových priorít predsedníctva.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• Znalosť princípov multilaterálnej spolupráce;
• Skúsenosti s tvorbou koncepčných materiálov a odborných stanovísk zohľadňujúc komplexné súvislosti;
• Analytické, koncepčné a strategické myslenie;
• Ekonomické vzdelanie výhodou;
• Svedomitosť, spoľahlivosť;
• Samostatnosť;
• Rozhodovacia schopnosť;
• Komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
13.11.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×