Výberové konanie

VK/2018/6979 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/6979 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
22. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
29. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor krízového manažmentu (OKRM)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu (SMPK)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky v oblasti krízového riadenia, CO a obrany štátu na úrovni ministerstva.
Koncepčné alebo metodické činnosti v oblasti krízového riadenia, CO a obrany štátu na úrovni ministerstva. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem v oblasti krízového riadenia, CO a obrany štátu na úrovni ministerstva.

Detaily:

• príprava a aktualizácia osobitných vnútoných predpisov ministerstva v oblasti krízového plánovania a CO (Plán evakuácie, Plán ukrytia MZVaEZ SR a ďalšie podľa aktuálne platnej legislatívy ku CO a KM);
• koncepčná, metodická a koordinačná činnosť v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, konzulárneho krízového manažmentu a obrany štátu na úrovni ministerstva;
• tvorba legislatívnych opatrení a predpisov na úrovni ministerstva zameraných na oblasť krízového riadenia, civilnej ochrany a obrany štátu;
• podieľa sa na príprave podkladov a stanovísk MZVaEZ SR pre rokovania medzirezortných pracovných skupín v oblasti krízového riadenia a CO;
• podieľa sa na výstavbe a rozvoji bezpečnostného systému štátu, bezpečnostnej stratégie;
• analýza a hodnotenie výstavby a rozvoja bezpečnostného systému štátu v rámci medzirezortných pracovných skupín, Národný manažment rizík SR, komisia na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, medzirezortná terminologická komisia a ďalších podľa pokynu nadriadeného;
• organizačné zabezpečenie podujatí vo svojej pôsobnosti;
• podieľa sa na riešení konkrétnych krízových situácií;
• podieľa sa na koordinácii, príprave agendy a plnení úloh súvisiacich s členstvom ministra ZV v Bezpečnostnej rade (BR) SR a vo výbore BR SR pre koordináciu spravodajských služieb;
• podieľa sa na koordinácii, príprave agendy, podkladov a plnení úloh súvisiacich s členstvom zástupcov MZVaEZ SR vo výboroch BR SR;
• príprava a koordinácia návrhov na predchádzanie krízových situácií;
• monitoring a analýza informácií z rôznych zdrojov z pohľadu možného ohrozenia záujmov a bezpečnosti SR, jej občanov s dôrazom na diplomatické misie SR v zahraničí, spojencov a pod.;
• príprava podkladov, pripomienok a stanovísk k materiálom a návrhom zákonov vo svojich oblastiach pôsobnosti;
• školenie zamestnancov ministerstva v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany MZVaEZ SR;
• funkcia tajomníka vo Výbore BR SR pre zahraničnú politiku a úlohy vyplývajúce zo štatútu;
• funkcia tajomníka SITCEN MZVaEZ SR a úlohy vyplývajúce zo štatútu;
• zastupovanie agendy súvisiacej s členstvom ministra v ÚKŠ SR;
• zastupovanie koordinátora činností spojených s Katalógom NSRKS počas jeho neprítomnosti;
• zastupovanie tajomníka Krízového štábu MZVaEZ SR;
• zastupovanie tajomníka OPCEN MZVaEZ;
• zastupovanie koordinátora činnosti diplomatickej služby MZVaEZ SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Secret;
- Certifikát EU Secret;
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- rozhodovacia schopnosť;
- samostatnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
13.11.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×