Výberové konanie

VK/2017/3321 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3321 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie konzulárnej asistencie (OKAS)
Nadriadený organizačný útvar:
Konzulárny odbor
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Detaily:

a) Príprava koncepcií, strategických zámerov a podnetov týkajúcich sa orientácie štátnej politiky SR v oblasti vytýčenej Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch v nadväznosti na realizáciu zahraničnej politiky SR s osobitným zameraním na konzulárnu ochranu a asistenciu a rozvoj týchto inštitútov vo vzťahu k občanom SR a EÚ.
b) Komplexné riadenie činnosti oddelenia konzulárnej asistencie vrátane metodického riadenia a usmerňovania činnosti konzulárneho informačného centra.
c) Metodické riadenie a usmerňovanie činnosti KÚ ZÚ/GK SR v oblasti výkonu konzulárnych činností, dodržiavania medzinárodných zmlúv a interných smerníc pre výkon konzulárnych funkcií vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
d) Zabezpečovanie konzulárneho krízového manažmentu v podmienkach ministerstva a spolupráca s príslušnými odbornými útvarmi v oblasti krízového manažmentu MZVaEZ SR; príprava podkladov pre elektronickú stránku CoOL Consular online a COREU.
e) Príprava materiálov na rokovanie vedenia MZVaEZ SR, UV SR, KP SR a ÚOŠS týkajúce sa problematiky činnosti konzulárnej služby a politiky SR v oblasti konzulárnej služby; predkladanie vyjadrení a stanovísk pre vedenie MZVaEZ SR, ÚOŠS a príprava vyhlásení pre TLAČ z oblasti konzulárnej služby.
f) Komplexné zabezpečovanie agendy PS COCON, zastupovanie odboru na rokovaniach PS COCON v Bruseli, vyhodnocovanie rokovaní, sledovanie záverov a opatrení, predkladania návrhov vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
g) Komplexná príprava a koordinácia úloh súvisiacich s transpozíciou Smernice Rady (EÚ) 2015/637 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách.
h) Zastupovanie odboru v prípade potreby na rokovaniach krízového štábu.
i) Koordinácia a riadenie prípravy metodických a informačných materiálov pre oblasť konzulárnej asistencie a pomoci.
j) Zabezpečenie funkčného systému ľahkej a nepretržitej dostupnosti, flexibility a kvality poskytovania služieb občanom v mimoriadnych a krízových situáciách aj formou elektronického registračného formulára občanov SR. Riešenie mimoriadnych a krízových v prípade potreby zabezpečenia neodkladnej pomoci občanom SR a EÚ.
k) V spolupráci s príslušnými ZÚ riešenie situácií občanov SR, ktorí sa v zahraničí v dôsledku krízy (vojenský konflikt, spoločenská situácia , živelná pohroma a pod.) ocitli v núdzi a potrebujú konzulárnu pomoc.
l) Koordinácia riešenia podaní fyzických a právnických osôb v jednotlivých oblastiach konzulárnej činnosti, najmä v oblasti konzulárnej pomoci a ochrany podľa zákona o zahraničnej službe, právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných.
m) Koordinácia plnenia úloh ministerstva a ZÚ/GK na úseku zabezpečenia konzulárnej ochrany občanov EÚ podľa Smernice Rady (EÚ) 2015/637 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách.
n) Príprava návrhov osobitných interných predpisov (inštrukcií), informácií a usmernení pre oblasť výkonu konzulárnych funkcií vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
o) Koncepčná a metodická činnosť na úseku konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi SR a konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi cudzích štátov v SR a koordinácia plnenia úloh vyplývajúcich zo Smernice č. 84/2014 o KÚ vedených HKÚ.
p) Koordinácia úloh oddelenia pri aktualizácii webovej stránky MZVaEZ SR – časť Informácie o cestovaní a konzulárne informácie.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- komplexná znalosť vízovej a pobytovej agendy v rozsahu Vízového kódexu, súvisiacich zákonov SR a predpisov EÚ;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- schopnosť koordinovať, organizovať a riadiť prácu kolektívu;
- rozhodovacie schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- zvládanie stresových situácií;
- asertivita;
- nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×