Výberové konanie

VK/2017/3322 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3322 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie víz a pasov (VIZA)
Nadriadený organizačný útvar:
Konzulárny odbor
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni , alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni.

Detaily:

a) Príprava koncepcií, strategických zámerov a podnetov týkajúcich sa orientácie štátnej politiky SR v oblasti vytýčenej Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch v nadväznosti na realizáciu zahraničnej politiky SR a zámerov MZVaEZ SR na úseku liberalizácie vízového režimu podľa aktuálnych potrieb a úloh.
b) Komplexné riadenie činnosti oddelenia víz a pasov.
c) Sledovanie právnych predpisov SR, EÚ a cudzích štátov, uznesení vlády SR, záverov rokovaní pracovnej skupiny Rady EÚ pre vízové veci (VISA) a vypracovávanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov upravujúcich problematiku víz, pobytov a cestovných dokladov.
d) Zastupovanie SR v pracovnej skupine Rady EÚ – PS VIZA a Výbore pre víza. Príprava a pripomienkovanie predpisov prijímaných vo vízovej a pobytovej oblasti na pôde EÚ podľa pokynov R KONZ.
e) Spracovávanie aplikačných a výkladových stanovísk k právnym predpisom EÚ súvisiacich s implementáciou Vízového kódexu a súvisiacich predpisov EÚ v podmienkach MZV SR vo vízovej oblasti. Príprava interných predpisov v oblasti víz, cestovných dokladov a pobytov.
f) Komplexné zabezpečovanie úloh na úseku prípravy a realizácie dvojstranných a mnohostranných zmlúv upravujúcich vízové záležitosti, predovšetkým dohôd o zastupovaní vo vízovom konaní víz z hľadiska legislatívneho procesu a ich následného zavedenia dohôd do praxe. Metodická, analytická a hodnotiaca činnosť na úseku aplikačnej praxe ZÚ pri dohodách o zastupovaní vo vízovom konaní.
g) Komplexná metodická, koordinačná a kontrolná činnosť a zabezpečovanie úloh v oblasti elektronického prijímania a vybavovania žiadostí o vydanie cestovných dokladov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, NCD a ETD.
h) Odborná spolupráca s príslušnými útvarmi MZVaEZ SR, MV SR a Registra obyvateľov (REGOB) pri výkone agendy vodičských a občianskych preukazov SR na ZÚ/GK v zahraničí.
i) Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vydávania DP a SP, predovšetkým spracovávanie analýz a podnetov k problematike, príprava odborných stanovísk k žiadostiam o výnimky ministra pre vydávanie DP a SP v zmysle zákona.
j) Koordinácia úloh súvisiacich s činnosťou národného vízového informačného systému (N-VIS) a systémov IS-DOKLADY na ZÚ/GK.
k) Koordinácia úloh súvisiacich s odvolacím konaním ministerstva k rozhodnutiam zastupiteľských úradov o zamietnutí, zrušení a odvolaní víza.
l) Koordinácia úloh súvisiacich so zavádzaním outsourcingu do vízového konania na ZÚ SR, spolupráca s externými poskytovateľmi služieb (outsoucing).
m) Koordinácia úloh na úseku prípravy a zavádzania outsourcingu do vízovej praxe ZÚ/GK.
n) Metodické riadenie a usmerňovanie činnosti KÚ ZÚ/GK SR v oblasti výkonu konzulárnych činností v oblasti vízovej, pobytovej a dokladovej agendy; kontrola výkonu konzulárnych činností z hľadiska dodržiavania medzinárodných zmlúv a interných smerníc pre výkon konzulárnych funkcií vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
o) Príprava materiálov na rokovanie vedenia MZVaEZ SR, UV SR, KP SR a ÚOŠS týkajúce sa činnosti konzulárnej služby; predkladanie vyjadrení a stanovísk pre vedenie MZVaEZ SR, ÚOŠS a príprava vyhlásení pre TLAČ z oblasti konzulárnej služby.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- komplexná znalosť vízovej a pobytovej agendy v rozsahu Vízového kódexu, súvisiacich zákonov SR a predpisov EÚ;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- schopnosť koordinovať, organizovať a riadiť prácu kolektívu;
- rozhodovacie schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- zvládanie stresových situácií;
- asertivita;
- nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×