Výberové konanie

VK/2018/6788 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/6788 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
22. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2 (RED2)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov, v koordinovaní častí zložitých systémov a v príprave podkladov pre rozhodovacie procesy v pôsobnosti MZVaEZ SR v oblasti hospodárskej spolupráce so zahraničím a ekonomickej diplomacie.

Detaily:

- účasť na príprave koncepčných materiálov pri tvorbe zahraničnej politiky SR v oblastiach, ktoré súvisia s hospodárskou spoluprácou a ekonomickou diplomaciou; v rámci toho úzka koordinácia a spolupráca s príslušnými organizačnými útvarmi MH SR a ďalšími organizáciami a inštitúciami;
- vyhodnocovanie výkonu zahraničnej politiky SR v oblastiach, ktoré súvisia s hospodárskou spoluprácou a ekonomickou diplomaciou;
- sledovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie vývoja a situácie v určenom teritóriu a v rámci určených medzinárodných zoskupení a formátov zo zahranično-politického a ekonomického hľadiska;
- účasť na príprave koncepčných a hodnotiacich materiálov súvisiacich s činnosťou útvaru začlenenia;
- príprava stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
- príprava podkladových materiálov pre stykové aktivity ústavných činiteľov, MZVaEZ SR a ďalších orgánov štátnej správy.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- práca s PC
- znalosť fungovania hospodárskych systémov,
- ovládanie teórie a praxe zahraničného obchodu,
- znalosť hospodárskych politík SR a EÚ,
- organizačné schopnosti,
- samostatnosť,
- rozhodovacia schopnosť,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- komunikačné zručnosti,
- nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch,
- občianska a morálna bezúhonnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
8.11.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×