Výberové konanie

VK/2017/3315 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3315 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor bezpečnostnej politiky (OBEP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

• Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni MZVaEZ SR, tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie, NATO alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni MZVaEZ SR.
• Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov v oblasti bezpečnostnej politiky, s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

• Riadenie celej činnosti odboru vo všetkých oblastiach jeho činnosti. Spracovanie, posudzovanie a realizácia zahraničnej politiky SR v rámci pôsobnosti odboru. Plnenie úloh súvisiacich s riadiacou, kontrolnou a koordinačnou činnosťou oddelení a zastupiteľských úradov SR v pôsobnosti odboru (najmä Stála delegácia SR pri NATO v Bruseli a Stále zastúpenie SR pri EÚ).
• Navrhovanie, spracovanie a posudzovanie koncepcie dlhodobého rozvoja zahraničnej politiky SR vo vzťahu k euroatlantickej bezpečnostnej politike SR (oblasť spolupráce s NATO a EÚ a jeho členskými krajinami). Medzirezortná koordinácia zahraničnopolitických aktivít ústredných orgánov štátnej správy SR v pôsobnosti odboru a v činnostiach vyplývajúcich z členstva SR v NATO.
• Koordinácia a plnenie úloh v pôsobnosti odboru uložených vyššími riadiacimi stupňami. Koordinácia práce pri vypracúvaní materiálov MZVaEZ SR v pôsobnosti odboru predkladaných na rokovanie vlády SR v oblasti NATO a SBOP. Koordinácia práce pri príprave stanovísk MZVaEZ SR k materiálov v pôsobnosti odboru predkladaných na rokovanie vládz SR inými rezortmi. Účasť na medzinárodných rokovaniach, poradách, sympóziách a konferenciách. Reprezentácia SR na medzinárodných fórach. Udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s diplomatickými zástupcami.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• analytické, koncepčné a strategické myslenie;
• riadiace schopnosti;
• schopnosť pracovať pod tlakom;
• rozhodovacia schopnosť;
• komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×