Výberové konanie

VK/2017/3316 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3316 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (ORPO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

- Tvorba stratégie a štátnej politiky, vrátane koncepčnej a koordinačnej činnosti v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce.
- Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
- Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodných dosahom, tvorba medzinárodných zmlúv, legislatívnych návrhov a vládnych materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci na úrovni MZVaEZ SR.
- Koordinovanie celoštátnej a medzištátnej spolupráce v oblasti rozvojovej spolupráce so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ostatnými orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, podnikateľským sektorom a ZÚ s celoštátnym a medzinárodný dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

- Zabezpečuje prípravu a vypracovanie strategických a koncepčných materiálov pre
oblasť rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci potrebných pre systematické
organizovanie činnosti MZVaEZ SR.
- Vyhodnocuje a analyzuje aktivity ZÚ SR v oblasti rozvojovej spolupráce.
- Koordinuje postup príslušných organizačných útvarov ministerstva v oblasti rozvojovej spolupráce, na nadrezortnej úrovni zabezpečuje komunikáciu s ostatnými ÚOŠS.
- Sleduje rozvojovú politiku na úrovni EÚ, OSN, OECD voči tretím krajinám a zabezpečuje jej implementáciu v súlade so zahraničnopolitickými prioritami SR.
- Zabezpečuje prípravu podkladových materiálov pre potreby vedenia MZVaEZ SR.
- Koordinuje a zabezpečuje spôsob odbornej prípravy pracovníkov MZVaEZ SR na
výkon agendy rozvojovej spolupráce.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita
a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×