Výberové konanie

VK/2017/3318 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3318 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií (OIKT)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií na úrovni ministerstva. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť, tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva. Koordinácia a riadenie budovania informačných systémov MZVaEZ na medzirezortnej úrovni.

Detaily:

Vypracováva a predkladá do legislatívneho procesu návrhy všeobecne záväzných predpisov alebo ich úprav vo vecne vymedzenej pôsobnosti SBPI.
Tvorí zásadné materiály týkajúce sa výstavby a prevádzky komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov.
Tvorí analýzy a interné normy, predpisy a pokyny ministerstva súvisiace s prevádzkou informačných a komunikačných systémov MZVaEZ SR a sleduje a posudzuje predpisy EU v danej oblasti.
Riadi realizáciu projektov komplexného informačného a komunikačného systému MZVaEZ SR, tvorí strategické materiály, koncepcie, služobné predpisy, nariadenia, normy, pokyny v oblasti IT vrátane súvisiacej problematiky EÚ a mobilnej dátovej komunikácie.
Zodpovedá za výkon základnej finančnej kontroly a za proces verejného obstarávania tovarov a služieb v rozsahu odboru.
Pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu sekcie a sleduje jeho účelné a hospodárne čerpanie.
Zodpovedá za úlohy týkajúce sa správy zvereného majetku štátu v pôsobnosti SBPI, vrátane vedenia operatívnej a účtovnej evidencie.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Secret;
- Certifikát EU Secret;
- Potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca;
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií;
- Odborná spôsobilosť v zmysle § 24 Vyhl. 718/2002,
- riadiaca schopnosť, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×