Výberové konanie

VK/2017/3319 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3319 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor elektronizácie služieb a procesov (ESAP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému a určovanie zásad čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva.
Tvorba koncepcií a zásadných opatrení pre komplexnú správu registratúry MZVaEZ SR, predarchívnu a archívnu starostlivosť.

Detaily:

Vykonáva riadiacu, koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť v oblasti projekcie, výstavby a prevádzky informačných systémov MZVaEZ SR, ich prepojení na systémy medzinárodných organizácií a systémy ústredných štátnych orgánov SR.
Zodpovedá za prípravu, implementáciu a prevádzku projektov v oblasti elektronizácie služieb a eGovernmentu vo vnútri rezortu, ako aj vo väzbe na ostatné orgány štátnej správy vrátane projektu/ov financovaných prostredníctvom európskych fondov.
Zodpovedá za vypracovanie a predkladanie dokumentov podľa Metodiky riadenia programov počas celého životného cyklu projektov Operačných programov. Zodpovedá za komunikáciu s Riadiacimi orgánmi (RO), Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom (SORO) a Zodpovedným orgánom (ZO) pri administratívnom a finančnom riadení eurofondových projektov počas ich celého životného cyklu vrátane poskytovania súčinnosti kontrolným orgánom a auditom. Zodpovedá za publicitu a informovanosť o stave projektov financovaných z európskych fondov realizovaných v oblasti IKT na ministerstve v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.
Tvorí analýzy a interné normy, predpisy a pokyny ministerstva súvisiace s komplexnou správou registratúry MZVaEZ SR, predarchívnou a archívnou starostlivosťou. Koordinuje a vykonáva školenia v oblasti správy registratúry.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Secret;
- Certifikát EU Secret;
- Potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca;
- Odborná spôsobilosť v zmysle § 24 Vyhl. 718/2002;
- riadiaca a rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×