Výberové konanie

VK/2017/3320 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3320 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie elektronizácie a podpory IT projektov (EPIT)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor elektronizácie služieb a procesov
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej, metodickej, analyticko-hodnotiacej činnosti v oblasti čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej, metodickej, analyticko- hodnotiacej v oblasti výstavby, administrácie, rozvoja a technickej podpory informačných a komunikačných systémov v rámci ES.

Detaily:

Koordinuje prípravu a implementáciu projektov financovaných prostredníctvom európskych fondov.
Koordinuje prípravu a implementáciu projektov v oblasti elektronizácie služieb a eGovernmentu.
Podieľa sa na príprave podkladov do zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a dodatkov k zmluve o NFP.
Zodpovedá za tvorbu a realizáciu zásad, koncepcií a projektov IS v spolupráci s externými partnermi.
Vykonáva analýzu rizík na úrovni projektu.
Vypracováva a predkladá dokumenty podľa metodiky riadenia programov počas celého životného cyklu Operačných programov.
V spolupráci s ostatnými útvarmi MZVaEZ SR tvorí analýzy, metodiky, normy a koncepcie v oblasti IKT.
Koordinuje prevádzku komplexného informačného a komunikačného systému ministerstva a ZÚ.
Vykonáva kontroly a analyticko-hodnotiace činnosti na úseku IKT.
Zabezpečuje vytváranie a riadenie projektov a koordináciu činností externých dodávateľov v oblasti IKT.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- odborná spôsobilosť v zmysle § 24 Vyhl. 718/2002,
- práca s PC,
- samostatnosť, riadiaca a rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×