Výberové konanie

VK/2018/6524 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/6524 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
5. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie (OPMZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Osobný úrad
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie štátnej služby v oblasti personálnej agendy, ekonomiky práce, mzdovej agendy ministerstva.
Koncepčné a metodické činnosti v oblasti personálnej a mzdovej politiky ministerstva.

Detaily:

Koordinovanie činnosti v spolupráci s dotknutými organizačnými útvarmi ministerstva pri realizovaní koncepcie personálnej a mzdovej politiky ministerstva.
Koordinovanie spracovania podkladov pre realizovanie personálnych a organizačných opatrení, systemizácie štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov a úloh ministerstva v ústredí.
Vecne vytvára a napĺňa personálny informačný systém a systém ekonomiky práce, ktorý sa využíva pre denné spracovanie personálnej agendy a agendy spracovania miezd.
Výstupy personálneho informačného systému využívajú aj iné organizačné útvary ministerstva pri práci s rozpočtom finančných prostriedkov na mzdy, využíva sa pre potreby zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, atď.
Výstupy využíva tiež vrcholové vedenie ministerstva pre prijímanie strategických rozhodnutí a vypracovaní koncepcie personálnej politiky.
Realizuje systémové zmeny v oblasti personálnej a mzdovej agendy zamestnancov ministerstva v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
Tvorí metodické postupy a realizuje koncepciu ministerstva v oblasti mzdovej a personálnej politiky pre zahraničie.
Sleduje naplnenie počtu pracovných miest ministerstva pre zahraničie a zodpovedá za neprekročenie systemizovaného stavu zamestnancov na určených organizačných útvaroch, zodpovedá za aktuálnosť obsadenosti schválených systemizovaných pracovných miest v štátnej službe a miest pri práci vo verejnom záujme. Spracováva podklady pre zostavenie návrhu systemizácie ako aj zmeny systemizácie. Pripravuje návrhy opatrení v danej oblasti.
Komplexne zabezpečuje personálnu agendu zamestnancov určených organizačných útvarov v zahraničí vrátane prípravy podkladov v súvislosti s povinnými odvodmi do poisťovní (vznik, trvanie, skončenie a zánik štátnozamestnaneckých vzťahov a vzťahov pri práci vo verejnom záujme a obdobných pracovno-právnych vzťahov, podklady pre prihlášky a odhlášky do poisťovní, podklady pre štatistické výkazy).
Spolupracuje s ďalšími odbornými útvarmi pre zabezpečenie úloh v oblasti personálnej a mzdovej agendy. V spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi MZVaEZ SR rieši interpersonálne vzťahy na určených organizačných útvaroch v zahraničí.
Komplexne zabezpečuje agendu zaraďovania a odmeňovania zamestnancov určených organizačných útvarov v zahraničí (kontroluje opisy štátnozamestnaneckých miest, opisy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, posudzuje započítanú a odbornú prax, vyjadruje sa k návrhom platových úprav, vyjadruje sa k návrhom funkčného zaradenia vo vzťahu k opisom štátnozamestnaneckých miest a opisom činností zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, následne spracováva oznámenia o plate, platové dekréty a pod.).
Samostatne posudzuje všeobecne záväzné právne predpisy, podieľa sa na spracovaní vnútorných predpisov vo zverenej oblasti, pripravuje podklady a rozbory súvisiace s odbornou agendou.
Spracováva agendu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených so slovenskými občanmi v zahraničí.
Zabezpečuje vysielanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na zastupiteľské úrady, koordinuje ich predvýjazdovú prípravu. Spracováva podklady a materiály pre tvorbu plánu rotácie. Vypracováva prehľad personálnych zmien a aktualizuje údaje v osobných zložkách zamestnancov v zahraničí.
Zodpovedá za dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov pri zabezpečovaní plnenia nárokov zamestnancov určených organizačných útvarov pre zahraničie.
Zodpovedá za úplnosť a správnosť vedenia osobných spisov zamestnancov určených organizačných útvarov v zahraničí.
Verifikuje podklady na rokovanie Atestačnej komisie ministerstva z určených organizačných útvarov v zahraničí
Spracováva stanoviská ministerstva k vybraným materiálom na rokovanie vlády SR, orgánov NR SR a tripartity.
Spracováva odborné stanoviská k odborným materiálom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a mzdovej politiky.
Pripravuje podklady pre počítačové spracovávanie osobných údajov a tvorbu databázy údajov o zamestnancoch ministerstva v zahraničí.
Vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. na úseku uplatňovania zákonov a predpisov v oblasti personálnej agendy a agendy ekonomiky práce vo vzťahu k zamestnancom ministerstva v zahraničí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

- ovládanie práce s PC, v SAP, RIS a ESSR;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
23.10.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×