Výberové konanie

VK/2018/6530 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/6530 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
5. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (ORPO)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (SMOP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné činnosti na úrovni MZVaEZ, tvorba štátnej politiky v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, príprava podkladov na rozhodovanie MZV SR s pôsobnosťou na národnej úrovni, koordinovanie systému rozvojovej pomoci SR so systémami poskytovania rozvojovej pomoci iných donorov a prijímajúcich krajín.

Detaily:

- zabezpečuje prípravu koncepčných a hodnotiacich materiálov MZVaEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce;
- priebežné sledovanie realizácie úloh stratégie slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a ich pravidelné hodnotenie, s osobitným zameraním na agendu EÚ a aktivity SR v tejto súvislosti;
- zabezpečuje agendu rozvojovej spolupráce vo vzťahu k EÚ, s osobitným zameraním na činnosť FAC/DEV, pracovných skupín CODEV, COHAFA a ACP, zvereneckých fondov a iných finančných nástrojov rozvojovej spolupráce EÚ (EDF, zverenecké fondy pre Afriku a Sýriu), spoločné programovanie EÚ;
- v rámci toho cielene rozvíja a udržuje vzťahy s domácimi i zahraničnými partnermi a navrhuje opatrenia na budovanie kapacity ODA prostredníctvom využitia špecifických postupov a produktov z tejto oblasti;
- zastupuje pracovníčku/pracovníka ORPO zodpovedného za prierezové problematiky;
- zabezpečuje úlohy súvisiace s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v externom prostredí;
- komplexne zabezpečuje agendu spolupráce SR s OECD v oblasti rozvojovej spolupráce, spoluprácu s UNDP a inými organizáciami systému OSN.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- svedomitosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- komunikačné zručnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
23.10.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×