Výberové konanie

VK/2017/3200 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3200 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
7. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie logistiky, komunikácie a rozpočtu (ODLO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky a koncepčné alebo metodické činnosti v oblasti logistickej prípravy predsedníctva SR v OBSE na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky a v oblasti medzinárodných organizácií.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky a v oblasti medzinárodných organizácií.

Detaily:

• Monitorovanie, vyhodnocovanie a plnenie úloh vyplývajúcich z prípravy predsedníctva SR v OBSE predovšetkým v oblasti komunikačnej stratégie.
• Spracúvanie a príprava podkladov pre koncepčné a strategické materiály v oblasti pôsobnosti odboru OBSE a oddelenia ODLO.
• Podieľanie sa na príprave a koordinácii tvorby koncepčných materiálov o príprave predsedníctva SR v OBSE, ako aj materiálov na rokovania vlády SR a vedenia MZVaEZ SR.
• Sledovanie, zhromažďovanie, analýza a spracúvanie informácií spojených s prípravou a výkonom predsedníctva v OBSE.
• Koordinácia činnosti medzirezortných pracovných skupín pre prípravu predsedníctva SR v OBSE predovšetkým v mediálnej a komunikačnej oblasti.
• Predkladanie odpočtov a úloh na rokovania v súvislosti s prípravou predsedníctva SR v OBSE v roku 2019.
• Koncepčná činnosť pri príprave mediálnej a komunikačnej stratégie a spracovaní konkrétnych výstupov a komunikačných posolstiev s ohľadom na predsedníctvo SR v OBSE.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• dobrá znalosť úloh a kompetencií predsedajúcej krajiny v OBSE
• dobrá znalosť fungovania, štruktúry a zamerania činnosti OBSE
• znalosť slovenského a zahraničného mediálneho prostredia
• prax s obsahovým napĺňaním webových stránok, spravovaním sociálnych sietí
• dokonalé ovládanie spisovnej slovenčiny
• ovládanie práce s počítačom (MS Office)


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
19.12.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×