Výberové konanie

VK/2018/5827 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5827 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
7. September 2018
Termín na podanie žiadosti:
13. September 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu (KAGT)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ kancelárie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie štátnej politiky a výkon štátnych záležitostí na celoštátnej úrovni na MZVaEZ SR. Koordinovanie medzištátneho systému s najšíršími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na MZVaEZ SR.

Detaily:

- tvorba štátnej politiky v oblasti zahraničných vzťahov;
- tvorivo spracúva a posudzuje koncepcie dlhodobého rozvoja v oblasti zahraničnej politiky SR;
- tvorba koncepcie zahraničnej orientácie, programy pre vstup do medzinárodných organizačných štruktúr v rámci pôsobnosti ministerstva;
- tvorba štátnej politiky vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným vzťahom, vrátane koncepcií medzištátnych vzťahov;
- tvorba koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva v medzinárodných organizáciách.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti,
- sebadôvera;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
27.9.2018 (termín je iba orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×