Výberové konanie

VK/2018/5792 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5792 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
6. September 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. September 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 1 (RED1)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Analytická a syntetická činnosť, vyhodnocovanie výsledkov a príprava podkladov pre rozhodovacie procesy v pôsobnosti MZVaEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie s akcentom na analýzu obchodných príležitostí.

Detaily:

- koncepčná činnosť pri tvorbe zahraničnej politiky SR vo vzťahu k ekonomickej diplomacii, v rámci toho úzko spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi MH SR a ďalšími organizáciami a inštitúciami;
- spracováva agendu pridelených krajín v oblasti ekonomickej diplomacie;
- podieľa sa na priebežnom vyhodnocovaní spravodajstva ZÚ v príslušnom teritóriu k problematike ekonomickej diplomacie a vedie k tomu potrebnú evidenciu a analyzuje túto agendu;
- podieľa sa na príprave a vypracovaní koncepčných materiálov a organizačnom zabezpečení podujatí v oblasti ekonomickej diplomacie predovšetkým za teritóriá v jej pôsobnosti;
- priebežne sleduje a zo zahranično-politického a ekonomického hľadiska vyhodnocuje situáciu v príslušnom teritóriu;
- pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
- v rozsahu pridelených agend pripravuje podkladové materiály pre stykové aktivity ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a rezortu zahraničných vecí;
- v prípade neprítomnosti pracovníka na úseku ekonomickej diplomacie tohto zastupuje v plnom rozsahu ním vykonávaných agend.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- samostatnosť;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
25.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×