Výberové konanie

VK/2018/5478 - hlavný štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5478 - hlavný štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
27. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií (OMEO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca - - miesto sa obsadzuje od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo vzťahu k medzinárodným ekonomickým organizáciám, finančným inštitúciám a globálnym skupinám;
Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti pôsobenia SR v medzinárodných ekonomických organizáciách a finančných inštitúciách.

Detaily:

- Pripravuje koncepcie postupu a koordinuje vykonávanie zahraničnej politiky SR voči medzinárodným ekonomickým organizáciám, finančným inštitúciám, globálnym a regionálnym zoskupeniam, najmä voči OECD v súvislosti s výkonom predsedníctva SR v Rade OECD;
- Podieľa sa na príprave stratégie predsedníctva SR v Rade OECD a tvorbe obsahových priorít predsedníctva;
- Pripravuje pozičné dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou predsedníctva SR v Rade OECD;
- Zabezpečuje činnosti súvisiace s prípravami a výkonom predsedníctva SR v Rade OECD vrátane obstarávania tovarov a služieb súvisiacich s realizáciou predsedníctva;
- Posudzuje výstupy z činnosti medzinárodných ekonomických organizácií a globálnych skupín, navrhuje pozície SR k stratégiám a politikám medzinárodných ekonomických organizácií a globánych skupín, resp ich využitie v podmienkach SR;
- Podieľa sa na národnej koordinácii agendy OECD a v rámci toho aj na pôsobení Koordinačného výboru na pôsobenie SR v OECD a Medzirezortnej pracovnej skupiny k predsedníctvu SR v Rade OECD;
- Spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi MZVaEZ SR a ostatnými orgánmi štátnej správy pri plnení úloh;
- Pripravuje podkladové materiály na rokovania vedúcich predstaviteľov ministerstva a ostatných ústavných činniteľov v oblastiach agendy OECD a ďalšej pridelenej agendy;
- Spolupracuje s útvarmi ministerstva, ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, hlavne s záujme koodinácie prác a aktivitách predsedníctva SR v OECD ;
- Metodické riadenie ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo vzťahu k plneniu aktivít v rámci prípravy predsedníctva SR v OECD.
- Udržiava stykovú činnosť potrebnú na plnenie služobných úloh.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- Svedomitosť a spoľahlivosť;
- Samostatnosť;
- Rozhodovacia schopnosť;
- Komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
18.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×