Výberové konanie

VK/2018/5480 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5480 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
24. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu (OKOZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (SMOP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva a na celoštátnej úrovni.
Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodných dosahom na úrovni ministerstva a celoštátnou pôsobnosťou.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

- riadenie činnosti odboru OKOZ súčasne vo všetkých oblastiach jeho činnosti;
- návrh, spracovanie, posudzovanie a realizácia zahraničnej politiky SR v rámci pôsobnosti OKOZ;
- plnenie úloh súvisiacich s riadiacou, kontrolnou a koordinačnou činnosťou OKOZ a ZÚ SR v jeho pôsobnosti (SM OSN Viedeň, Ženeva a New York, ako aj ZÚ Haag);
- navrhovanie, spracovanie a posudzovanie koncepcie dlhodobého rozvoja zahraničnej politiky SR;
- medzirezortná koordinácia zahranično-politických aktivít ústredných orgánov štátnej správy SR v pôsobnosti OKOZ;
- koordinácia a plnenie úloh v pôsobnosti OKOZ uložených vyššími riadiacimi stupňami;
- koordinácia práce pri vypracovávaní materiálov MZV v pôsobnosti OKOZ, predkladaných na rokovanie vlády SR;
- koordinácia práce pri príprave stanovísk MZV k materiálom v pôsobnosti OKOZ, predkladaných na rokovanie vlády SR inými rezortmi.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- sebadôvera;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
6.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×