Výberové konanie

VK/2018/5481 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5481 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
24. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor krízového manažmentu (OKRM)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu (SMPK)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na ministerstve, ako aj tvorba zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, obrany a zabezpečovania hospodársko-mobilizačných úloh štátu.

Detaily:

- Vytváranie a koordinácia systému krízového riadenia, civilnej ochrany, obrany a zabezpečovania hospodársko-mobilizačných úloh štátu na úrovni ministerstva.
- Riadenie, koordinácia, kontrola a metodické usmerňovanie oblastí v rámci činnosti odboru.
- Tvorba koncepcie strategických plánov zameraných na prijímanie opatrení v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, obrany a zabezpečovania hospodársko-mobilizačných úloh štátu na úrovni ministerstva.
- Koordinácia prípravy agendy a úloh súvisiacich s členstvom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bezpečnostnej rade SR a jej výboroch a v ústrednom krízovom štábe SR.
- Analýza a hodnotenie oblasti výstavby a rozvoja bezpečnostného systému štátu v rámci medzirezortných pracovných skupín.
- Pripomienkovanie návrhov právnych noriem, vypracovávanie stanovísk k materiálom a návrhom zákonov v oblasti bezpečnosti štátu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti;
- odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
6.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×