Výberové konanie

VK/2017/3 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
22. Jún 2017
Termín na podanie žiadosti:
29. Jún 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie štátneho rozpočtu
Nadriadený organizačný útvar:
Finančný odbor
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva koncepčnú a metodickú činnosť na úseku rozpočtovania a financovania na úrovni ministerstva. Zodpovedá za úsek rozpočtovania a financovania na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti tvorby rozpočtu kapitoly so zameraním na programové rozpočtovanie.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť legislatívy v oblasti rozpočtovania (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)
- práca s PC (MS Office – excel, PP)
- skúsenosti s prácou v rozpočtovom informačnom systéme RIS
- skúsenosti s prácou v elektronickom informačnom systéme SAP


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
13.7.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×