Výberové konanie

VK/2018/5455 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5455 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
17. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
23. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie implementácie ľudskoprávnych záväzkov (OIĽZ)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor ľudských práv (OĽPR)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na oddelení implementácie ľudskoprávnych záväzkov (OIĽZ) na úrovni MZVaEZ SR. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym
alebo medzinárodným dosahom na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

– tvorba štátnej politiky v oblasti dodržiavania ľudských práv v SR, tvorivé spracúvanie a posudzovanie koncepcií dlhodobého rozvoja ľudských práv v SR a vo svete s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu SR, rozpracúvanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti ľudských práv, občianskych a politických práv vyplývajúcich z kompetencií MZVaEZ SR, pri tvorbe štátnej politiky v oblasti dodržiavania ľudských práv;
– vytváranie väzieb na medzinárodné zmluvy a právne normy v oblasti ľudských práv a zodpovednosť za ich dodržiavanie;
– koordinovanie celoštátneho a medzinárodného medzištátneho systému v oblasti ľudských práv s vnútroštátnym systémom týchto práv v rámci kompetencií MZVaEZ SR;
– rozpracúvanie koncepcií a programov dlhodobého rozvoja v oblasti ľudských práv, občianskych a politických práv vyplývajúcich z kompetencií MZVaEZ SR, pri tvorbe štátnej politiky v oblasti dodržiavania ľudských práv zohľadňovanie integračných tendencií a snahy o vstup do medzinárodných štruktúr, vytváranie väzieb na medzinárodné zmluvy a právne normy v oblasti ľudských práv a zodpovednosť za ich dodržiavanie;
– koordinovanie celoštátneho a medzinárodného medzištátneho systému v oblasti ľudských práv s vnútroštátnym systémom týchto práv v rámci kompetencií MZVaEZ SR;
– tvorba zásadných materiálov a opatrení v oblasti dodržiavania ľudských práv v SR a v zahraničí s celoštátnym a medzinárodným dosahom a ich koordinovanie, koncepčné systémové spracúvanie poznatkov z oblasti dodržiavania ľudských práv a koordinovanie celoštátneho alebo medzinárodného systému v tejto oblasti s vyústením návrhov na tvorbu štátnej politiky;
– zabezpečovanie koordinácie prípravy, prerokovanie, uzatváranie a schvaľovanie, ako aj vypovedanie medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a dokumentov, ktorými je SR viazaná alebo z ktorých pri tvorbe politiky v oblasti ľudsko-právnej vychádza, koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná a metodickým riadením zabezpečuje komplexný výkon zahraničnej politiky v oblasti občianskych a politických práv prostredníctvom diplomatických zastúpení SR v zahraničí, tvorba koncepcie na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná;
– metodické riadenie činnosti ostatných ústredných orgánov štátnej správy a v súčinnosti s nimi zabezpečovanie prípravy podkladov, materiálov a návrhov na postup SR vo vzťahu k OSN a jej orgánom, EÚ a jej orgánom, ako aj členským krajinám OSN a EÚ a osobná účasť na týchto rokovaniach.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
4.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×