Výberové konanie

VK/2018/5456 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5456 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
17. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
23. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor globálnych politík (OGOP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Analytická a syntetická činnosť, vyhodnocovanie výsledkov a príprava podkladov pre rozhodovacie procesy v pôsobnosti MZVaEZ SR v oblasti globálnych politík a ekonomickej diplomacie s dôrazom na vonkajšiu energetickú a surovinovú bezpečnosť.
Tvorba a koordinovanie koncepcií, opatrení a programov rozvoja v oblasti globálnych politík a ekonomickej diplomacie na úrovni ministerstva.

Detaily:

- zabezpečuje vypracovanie podkladov pre prípravu koncepčných materiálov pre oblasť globálnych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie potrebných pre systematické organizovanie činnosti MZVaEZ SR a ZÚ SR v zahraničí;
- spracúva agendu pridelených krajín v oblasti globálnych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie;
- organizuje a vyhodnocuje spravodajstvo pridelených ZÚ v oblasti globálnych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie;
- pravidelne monitoruje, aktualizuje, vyhodnocuje a analyzuje informácie týkajúce sa globálnych politík – energetickej a surovinovej bezpečnosti;
- v rámci stanovených rámcových priorít Rady vlády SR pre Agendu 2030 sleduje problematiku energetiky a energetickej bezpečnosti;
- vytvára podmienky na presadzovanie záujmov SR v oblasti globálnych politík v zahraničí koordináciou prípravy pozičných dokumentov, podieľa sa na spracovávaní strategických a ďalších koncepčných materiálov a na definovaní miesta a úloh ministerstva v zahranično-politickom kontexte globálnych politík;
- zabezpečuje prípravu stanovísk ministerstva k legislatívnym návrhom a iným materiálom predkladaným na rokovanie vlády a zúčastňuje sa legislatívnej prípravy dokumentov, spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími vecne príslušnými orgánmi štátnej správy a ich agentúrami pri príprave stanovísk a úloh prijatých v oblasti globálnych politík pre SR;
- zabezpečuje vybavenie podnetov ZÚ v oblasti globálnych politík, vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti a ekonomickej diplomacie, obsiahnutých v spravodajstve; k tomu vedie priebežnú evidenciu;
- podieľa sa na koordinácii postupu príslušných organizačných útvarov MZVaEZ SR v oblasti vonkajšej energetickej a surovinovej bezpečnosti, globálnych politík a ekonomickej diplomacie, zabezpečuje komunikáciu s MH SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti;
- priebežne sleduje aktivity a politiky EÚ v oblasti globálnych politík s dôrazom na energetickú bezpečnosť a podieľa sa na zabezpečovaní implementácie všetkých relevantných podnetov v ekonomickej diplomacii MZVaEZ SR;
- podieľa sa na zabezpečovaní činnosti medzivládnych komisií pre ekonomickú a energetickú spoluprácu;
- spolupracuje pri tvorbe analýz na úrovni ministerstva a ZÚ SR výstupov v oblasti globálnych politík, vonkajšej energetickej bezpečnosti a ekonomickej dimenzie diplomacie;
- pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
- v rozsahu pridelenej agendy pripravuje podkladové materiály pre stykové aktivity ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a rezortu zahraničných vecí;
- zastupuje ministerstvo v Medzirezortnej analyticko-koordinačnej komisii pre energetickú bezpečnosť, v pracovných skupinách medzivládnych komisií pre energetiku a jadrovú energetiku a v Spoločnom výbore fondu pre odstávku JE (BIDSF);
- v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími orgánmi štátnej správy a ich agentúrami zabezpečuje podporu záujmov SR v oblasti energetiky a organizuje výmenu informácií a spoluprácu so susednými a inými krajinami pri analýze situácie v oblasti energetiky, trvalo udržateľného rozvoja so zameraním na aspekty energetiky,
- koordinuje aktivity vyplývajúce z pozorovateľského štatútu SR v Energetickom spoločenstve krajín juhovýchodnej Európy;
- zabezpečuje prípravu podkladových materiálov a informácií pre potreby vedenia MZVaEZ SR v agendách globálnych politík a vedomostnej ekonomiky.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- komunikačné zručnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
4.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×