Výberové konanie

VK/2018/5010 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5010 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
8. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie krajín východnej Ázie a Pacifiku (OVAP)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor Ázie a Pacifiku (6TEO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vzťahu ku krajinám pôsobnosti OVAP MZVaEZ SR a riadenie OVAP; Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v praxi. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť ako aj tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom a úrovni OVAP MZVaEZ SR.

Detaily:

- Tvorba stratégie a štátnej politiky voči krajinám východnej Ázie a Pacifiku na úrovni MZVaEZ SR s celoštátnou pôsobnosťou;
- Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov voči krajinám a regionálnym organizáciám s účasťou štátov východnej Ázie a Pacifiku a ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ (COASI), alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni MZVaEZ SR s celoštátnou pôsobnosťou;
- Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni OVAP MZVaEZ SR, a celoštátnou pôsobnosťou;
- Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom EÚ na úrovni OVAP MZVaEZ SR;
- Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom;.
- Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré na celoštátnej úrovni vykonávajú štátne záležitosti zamerané na zahraničné vzťahy.;
- Zabezpečovanie prípravy, prerokovania, uzatvorenia a schvaľovania ako aj vypovedania medzinárodných zmlúv v rozsahu pôsobenia OVAP;
- Tvorba koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách;
- koordinovanie plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná;
- Zabezpečovanie účinnej prezentácie zahraničnej politiky a zahranično-politických a hospodárskych záujmov SR;
- Zabezpečovanie publicity stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky;
- Sleduje a koordinuje postup SR vo väzbe na aktivity EÚ/NATO vo vzťahoch s krajinami pôsobnosti a regionálnymi zoskupeniami;
- V rozsahu pridelenej agendy sa podieľa na príprave materiálov pre stykové aktivity ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a MZVaEZ SR;
- Podieľa sa na koncepčnom a operatívnom riadení ZÚ SR vo východnej Ázii a Pacifiku;
- Účasť na rokovaniach medzinárodných konferencií, reprezentovanie SR na medzinárodných fórach vo vzťahu ku krajinám východnej Ázie a Pacifiku v procese „Stretnutia Ázia -Európa“(ASEM SOM) a pre formát EÚ- ASEAN. Udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s predstaviteľmi akreditovaných ZÚ v SR.
- Účasť na organizačnej a protokolárnej príprave a zabezpečení návštev predstaviteľov ÚOŠS SR a prijatiach predstaviteľov krajín v pôsobnosti 6TEO – OVAP v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší svetový jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17.8.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×