Výberové konanie

VK/2018/4984 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4984 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2018
Termín na podanie žiadosti:
8. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie všeobecného medzinárodného práva (OVMP)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor medzinárodného práva (MEPO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni
ministerstva.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými
väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za
rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Tvorba medzinárodných zmlúv na úrovni ministerstva.
Koordinovanie tvorby zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

Vedie oddelenie všeobecného medzinárodného práva a zastupuje riaditeľa odboru
medzinárodného práva v jeho neprítomnosti.
Koncepčne sleduje problematiku medzinárodného práva, najmä zmluvného práva, diplomatického a konzulárneho práva, medzinárodného trestného práva, práva medzinárodných organizácií, práva medzinárodných riek vrátane Dunaja, morského práva, kozmického práva, práva medzinárodných území vrátane Antarktídy, medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodného ekonomického práva a zabezpečuje účasť SR na príslušných rokovaniach vo vzťahu k iným štátom, medzinárodným organizáciám a orgánom, ktorých je SR členom.
Vypracúva právne rozbory, návrhy a stanoviská k medzinárodnoprávnym otázkam a ďalším
právnym otázkam pre potreby zahraničnej politiky SR.
Sleduje otázky kodifikácie a rozvoja medzinárodného práva a činnosť Komisie OSN pre
medzinárodné právo a vypracúva stanoviská k témam prerokúvaným v jej rámci.
Sleduje činnosť medzinárodných právnych orgánov, organizácií a inštitúcií, najmä
Medzinárodného súdneho dvora, Stáleho arbitrážneho dvora a zabezpečuje vzťahy SR k nim.
Metodicky usmerňuje spoluprácu s vedeckou a akademickou sférou v SR na pozdvihnutí a
popularizácii medzinárodného práva na Slovensku.
Koncepčne a metodicky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s otázkami medzinárodného práva verejného vo vzťahu k činnosti medzinárodných organizácií a orgánov, zabezpečuje spoluprácu s tými organizáciami a orgánmi, ktorých predmetom činnosti je kodifikácia medzinárodného práva verejného a riešenie medzinárodnoprávnych otázok.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
3.4.1 Právo
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Znalosť medzinárodného práva verejného, prehľad o aktuálnych procesoch kodifikácie
medzinárodného práva a jeho progresívneho rozvoja a predchádzajúca prax v oblasti
medzinárodného práva verejného.
Znalosť procesov dojednávania a uzavierania medzinárodných zmlúv, vrátane právnych predpisov upravujúcich tento proces.
Orientácia v oblastiach pôsobenia medzinárodných organizácií, medzinárodných trestných
tribunálov a ďalších inštitúcií relevantných z pohľadu medzinárodného práva.
Sebadôvera.
Adaptabilita a flexibilita.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie.
Riadiace schopnosti.
Samostatnosť.
Motivácia.
Rozhodovacia schopnosť.
Komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17.8.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×