Výberové konanie

VK/2017/2791 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/2791 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
14. November 2017
Termín na podanie žiadosti:
22. November 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie logistiky, komunikácie a rozpočtu
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca - miesto sa obsadzuje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Nie
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky a koncepčné alebo metodické činnosti v oblasti logistickej prípravy predsedníctva SR v OBSE na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky a v oblasti medzinárodných organizácií.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky a v oblasti medzinárodných organizácií.

Detaily:

- Tvorba koncepcie v oblasti rozpočtovania a financovania, v spolupráci s inými útvarmi MZVaEZ SR.
- Koordinácia a zodpovednosť za systém finančnej a rozpočtovej agendy pre oblasť SK OBSE.
- Zabezpečenie náročných odborných prác v rozborovej činnosti, vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprav návrhov, opatrení a riešení v oblasti rozpočtu.
- Koordinácia čerpania rozpočtu SK OBSE s ostatnými útvarmi MZVaEZ SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy zapojenými do procesu prípravy slovenského predsedníctva SR v OBSE.
- Spolupráca na príprave návrhov aktualizácií príslušných predpisov v oblasti pôsobnosti odboru.
- Spolupráca na vykonávaní základných finančných kontrol v súlade so zákonom
č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- dobrá znalosť úloh a kompetencií predsedajúcej krajiny v OBSE;
- dobrá znalosť fungovania, štruktúry a zamerania činnosti OBSE;
- skúsenosti s prípravou rozpočtu verejnej správy, resp. iná relevantná skúsenosť v oblasti (financií, rozpočtovania a pod.);
- znalosť slovenskej a európskej legislatívy so zameraním na verejné obstarávanie;
- ovládanie práce s počítačom (MS Office) a ovládanie práce v systéme SAP.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
6.12.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×