Výberové konanie

VK/2018/4802 - generálny štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4802 - generálny štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
24. Júl 2018
Termín na podanie žiadosti:
31. Júl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Župné námestie 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81311
Organizačný útvar:
Odbor projektov Operačného programu Efektívna verejná správa
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.06 - Justícia
Funkcia:
generálny štátny radca - odborník, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Župné námestie 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81311

Najnáročnejšia činnosť:

• tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
• koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva
• koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva

Detaily:

• zabezpečovanie celkového riadenia národného projektu v rámci prioritnej osi 2 „ Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ v rámci OP EVS
• koordinácia a riadenie projektového tímu, skupiny expertov, riadiaceho výboru, koordinácia a metodická činnosť v oblasti efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami určenými na realizáciu projektu
• koordinácia zamestnancov pracujúcich v rámci projektu
• kontrola dodržiavania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), časového harmonogramu projektu a dosahovania čiastkových cieľov
• koordinácia procesu verejného obstarávania a komunikácia s dodávateľmi
• komunikácia s riadiacim orgánom v rámci riadenia projektu
• implementácia projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými usmerneniami a dokumentmi
• koordinácia monitoringu a hodnotenie projektu v spolupráci s manažérom pre monitoring
• riadenie rizík a zmien v projekte


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná
v rámci výberového konania:
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Programové obdobie 2014 - 2020
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004. Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, niektorých zákonov
Príručka pre prijímateľa OP EVS, Operačný program Efektívna verejná správa, Programové obdobie 2014 – 2020 (Verzia: 4.2; platnosť od: 13. 06. 2018,)


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Župné námestie 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
august 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Župné námestie 13, Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Daniela  Bobáková
Telefónne číslo:
+421288891518


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×