Výberové konanie

VK/2018/4128 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4128 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
širšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
21. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
3. Júl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie víz a pasov (VIZA)
Nadriadený organizačný útvar:
Konzulárny odbor (KONZ)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci všetkých služobných úradov

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Detaily:

a) Koncepčná činnosť na úseku rozvoja konzulárnej služby na úsekoch vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
b) Príprava analytických materiálov a koncepcií z oblasti výkonu konzulárnych činnosti a rozvoja konzulárnej služby pre vedenie ministerstva s osobitným zameraním na problematiku vízovej a pobytovej agendy, implementáciu Vízového kódexu, Schengenského acquis a ďalších súvisiacich predpisov EÚ do národnej legislatívy.
c) Koordinačná, kontrolná, analytická a metodická činnosť odboru a jeho oddelení pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z Opatrení na minimalizáciu možností protiprávneho konania zamestnancov ZÚ, predovšetkým:
- pravidelná kontrola udeľovania víz podľa stanovených kritérií;
- analytické hodnotenie výsledkov kontrolnej činnosti vrátane návrhu opatrení;
- vyhodnocovanie výsledkov kontrolných zistení ZÚ z mesačných podkladov a príprava súhrnných správ pre R KONZ a určené útvary ústredia;
- kontrola plnenia plánov boja proti korupcii v stanovených intervaloch a vyhodnocovanie ich účinnosti a efektívnosti;
- systémové spracovávanie poznatkov z kontrolných zistení a ich spracovanie do foriem metodických a inštrukčných materiálov.
d) Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre VIZA z prevádzky IS Doklady pri vybavovaní žiadostí o vydanie cestovných dokladov, náhradných cestovných dokladov, občianskych preukazov a vodičských preukazov.
e) Samostatná odborná činnosť na úseku centrálnej databázy specimenov platných cestovných dokladov, pobytových povolení, prípadne ďalších dokladov oprávňujúcich cudzincov na vstup na územie SR, vrátane popisov ich ochranných prvkov a ich použiteľnosti, ako i specimenov matričných dokladov SR.
f) Spracovávanie dožiadaní a stanovísk MV SR a UHCP vo veciach vízových a pobytových, ich evidencia a následné odosielanie príslušným ZÚ/GK.
g) Zastupovanie na úseku agendy žiadostí o vydanie DP a SP v súlade s právnou úpravou a internými predpismi MZVaEZ, vrátane prípravy odborných stanovísk pre ministra ZV SR k žiadostiam o výnimky pri vydávaní DP a SP, pripomienok a vyhodnotení súvisiacich s agendou
h) Komplexné zabezpečovanie agendy vízových nálepiek; ich distribúcia na ZÚ/GK, centrálna evidencia vydaných a zneplatnených vízových nálepiek, príjem a realizácia požiadaviek ZÚ a GK.
i) Spracovávanie návrhov interných predpisov pre výkon konzulárnych činností, pripomienkovanie návrhov zákonov a predpisov pre výkon činnosti vo vecnej pôsobnosti oddelenia a metodická činnosť.
j) Spracovávanie informácií pre ministra, ŠTAT a GTSU a príprava vyhlásení pre masovo-komunikačné prostriedky v pôsobnosti oddelenia.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Komplexná znalosť vízovej a pobytovej agendy v rozsahu Vízového kódexu, súvisiacich zákonov SR a predpisov EÚ;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- organizačné schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- asertivita, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
24.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×