Výberové konanie

VK/2018/4129 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4129 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
21. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
3. Júl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie víz a pasov (VIZA)
Nadriadený organizačný útvar:
Konzulárny odbor (KONZ)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti a vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Detaily:

a) Špecializovaná činnosť na úseku konzulárnej služby na úsekoch vo vecnej pôsobnosti oddelenia.
b) Analytická a metodická činnosť odboru pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z Opatrení na minimalizáciu možností protiprávneho konania zamestnancov ZÚ, predovšetkým:
- pravidelná kontrola udeľovania víz podľa stanovených kritérií;
- analytické hodnotenie výsledkov kontrolnej činnosti vrátane návrhov opatrení;
- vyhodnocovanie výsledkov kontrolných zistení ZÚ z mesačných podkladov a príprava súhrnných správ pre R KONZ a určené útvary ústredia;
- kontrola plnenia plánov boja proti korupcii v stanovených intervaloch a vyhodnocovanie ich účinnosti a efektívnosti v podmienkach MZVaEZ;
- systémové spracovávanie poznatkov z kontrolných zistení a ich spracovanie do foriem metodických a inštrukčných materiálov.
c) Súčinnosť a zastupovanie pri zabezpečovaní úloh na úseku prípravy a zavádzania outsourcingu do vízovej praxe ZÚ.
d) Metodická a analytická činnosť odboru pri riešení otázok spojených s agendou malého pohraničného styku v zmysle Dohody medzi vládou SR a UKR o malom pohraničnom styku.
e) Odborná spolupráca s príslušnými útvarmi MZVaEZ SR, MV SR a Registra fyzických osôb (RFO) pri výkone agendy vodičských a občianskych preukazov SR na ZÚ/GK v zahraničí; a príprava metodických predpisov pre výkon agendy.
f) Zastupovanie odboru pri plnení úloh v oblasti elektronického prijímania a vybavovania žiadostí o vydanie cestovných dokladov, náhradných cestovných dokladov, občianskych preukazov a vodičských preukazov.
g) Analytická činnosť na úseku migračnej politiky SR v spolupráci s príslušnými útvarmi ústredia a Migračným úradom MV SR.
h) Zastupovanie na úseku agendy žiadostí o vydanie DP a SP v súlade s právnou úpravou a internými predpismi MZVaEZ, vrátane prípravy odborných stanovísk pre ministra ZV SR k žiadostiam o výnimky pri vydávaní DP a SP, pripomienok a vyhodnotení súvisiacich s agendou.
i) Spracovávanie stanovísk k návrhom zákonov a iných všeobecne záväzných právnych noriem iných ministerstiev, smerníc, pokynov a iných materiálov na rokovanie vedenia MZVaEZ z iných útvarov ministerstva.
j) Súčinnosť pri plnení úloh v agende vízových nálepiek; ich distribúcia na ZÚ/GK, centrálna evidencia vydaných a zneplatnených vízových nálepiek, príjem a realizácia požiadaviek ZÚ a GK.
k) Zastupovanie pri spracovávaní diplomatických nót pre ZÚ akreditované v SR súvisiacich s výkonom vízovej pobytovej agendy a zabezpečovaní víz pre zamestnancov MZVaEZ SR a iných ústredných orgánov štátnej správy vysielaných na ZÚ alebo na ZPC.
l) Sledovanie právnych predpisov SR a EÚ týkajúcich sa problematiky cestovných a identifikačných dokladov a spracovávania návrhov na aktualizáciu interných predpisov pre výkon tejto činnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Komplexná znalosť vízovej a pobytovej agendy v rozsahu Vízového kódexu, súvisiacich zákonov SR a predpisov EÚ.
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- organizačné schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- asertivita, nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
24.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×