Výberové konanie

VK/2018/4084 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4084 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
19. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
28. Jún 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie logistiky, komunikácie a rozpočtu (ODLO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE (OBSE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca - miesto sa obsadzuje od 1.8.2018 do 31.12.2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť v oblasti zahraničnej politiky s dôrazom na prípravu a koordináciu predsedníctva SR v OBSE spočívajúca najmä v organizačno-logistickej príprave a zabezpečení predsedníctva SR v OBSE.
Koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni MZVaEZ SR v oblasti medzinárodných organizácií.

Detaily:

Príprava a koordinácia tvorby koncepčných materiálov k príprave predsedníctva SR v OBSE.
Zabezpečenie úloh súvisiacich s organizačno-logistickou prípravou a zabezpečením predsedníctva SR v OBSE.
Koordinácia činnosti rezortných a medzirezortných pracovných skupín pre prípravu predsedníctva SR v OBSE v špecifických oblastiach logistiky.
Spracovanie informácií spojených s logistickou prípravou a výkonom predsedníctva účastníckych štátov v OBSE.
Monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh materiálov v oblastiach, ktoré sa týkajú logistickej prípravy SR na predsedníctvo v OBSE.
Vypracúva podklady pre verejné obstarávania súvisiace s logistickou prípravou na predsedníctvo v OBSE.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

o dobrá znalosť úloh a kompetencií predsedajúcej krajiny v OBSE
o dobrá znalosť fungovania, štruktúry a zamerania činnosti OBSE
o skúsenosti s prípravou podujatí na najvyššej úrovni, resp. iná relevantná skúsenosť v oblasti logistiky a protokolu;
o znalosť slovenskej a európskej legislatívy so zameraním na verejné obstarávanie;
o prax v oblasti organizácie podujatí vítaná;
o ovládanie práce s počítačom (MS Office);
o svedomitosť a spoľahlivosť;
o adaptabilita a flexibilita;
o schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
26.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×