Výberové konanie

VK/2018/4027 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4027 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
18. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
25. Jún 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie fyzickej, objektovej a personálnej bezpečnosti (OFOP)
Nadriadený organizačný útvar:
Bezpečnostný odbor (BEZO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva koncepčné a koordinačné činnosti v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti na úrovni ministerstva s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Tvorba stratégie a štátnej politiky, sleduje a posudzuje predpisy EÚ a NATO v tejto oblasti.

Detaily:

Tvorí koncepciu, koordinuje vypracovanie a predkladá do legislatívneho procesu návrhy všeobecne záväzných predpisov alebo ich úprav vo vecne vymedzenej pôsobnosti SBPI. Tvorí analýzy a interné normy, predpisy a pokyny ministerstva súvisiace s personálnou, fyzickou a objektovou bezpečnosťou a sleduje a posudzuje predpisy EÚ a NATO v danej oblasti. Tvorí stanoviská a návrhy do poradenských orgánov vlády a iných ústredných štátnych orgánov. Zodpovedá za výkon finančnej kontroly.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Secret;
- Certifikát EU Secret;
- Potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca;
- vodičský preukaz B,
- práca s PC,
- riadiace schopnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
24.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×