Výberové konanie

VK/2018/3873 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/3873 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
12. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
20. Jún 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor podnikateľského centra (POCE)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti riadenia ekonomickej diplomacie, vrátane koncepčnej a koordinačnej činnosti, tvorby pozičných dokumentov v oblasti ekonomickej diplomacie a ekonomickej bezpečnosti na úrovni ministerstva;
Tvorba strategických zámerov v oblasti ekonomickej diplomacie, koordinuje celoštátnu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie s ostatnými orgánmi štátnej správy, neštátnymi subjektmi, podnikateľskými združeniami a zväzmi;
Spracováva koncepcie činnosti a tvorí návrhy zásadných opatrení s medzinárodným dosahom, podieľa sa na tvorbe medzinárodných zmlúv, vládnych materiálov v oblasti ekonomickej diplomacie na úrovni ministerstva.

Detaily:

- zabezpečuje prípravu a vypracovanie koncepčných materiálov pre oblasť ekonomickej diplomacie, potrebných na systematické organizovanie činnosti MZVaEZ SR a ZÚ SR v zahraničí;
- organizuje a vyhodnocuje ekonomické spravodajstvo ZÚ;
- zabezpečuje vybavenie podnetov ZÚ v oblasti ekonomickej diplomacie, obsiahnutých v ekonomickom spravodajstve a v tomto zmysle vedie priebežnú evidenciu;
- koordinuje postup príslušných organizačných útvarov MZVaEZ SR v oblasti ekonomickej diplomacie, na nadrezortnej úrovni zabezpečuje komunikáciu s MH SR a ostatnými ústrednými orgánmi v tejto oblasti, v zastúpení MZVaEZ SR participuje na aktivitách nimi rozvíjaných;
- má v agende angažovanosť MZVaEZ SR v Rade vlády SR pre export a investície ako aj v Rade pre riadenie SARIO. Pripravuje podkladové materiály na ich rokovania pre vedenie MZVaEZ SR.
- priebežne sleduje ekonomické aktivity a politiky EÚ a zabezpečuje implementáciu všetkých relevantných podnetov v ekonomickej diplomacii MZVaEZ SR;
- rozvíja a udržiava priebežné pracovné kontakty so záujmovými združeniami podnikateľov SR, ako aj aktívne vyhľadáva, rozvíja a udržiava kontakty s príslušnými podnikateľskými subjektami;
- v zastúpení MZVaEZ SR sa podieľa na zabezpečovaní činnosti medzivládnych komisií pre ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu;
- pripravuje prezentačné a informačné materiály ekonomického charakteru pre ZÚ;
- navrhuje spôsob odbornej prípravy pracovníkov MZVaEZ SR na výkon agendy ekonomickej diplomacie a túto organizačne zabezpečuje;
- podieľa sa na rozvoji spolupráce MZVaEZ SR s vysokými školami a univerzitami;
- pripravuje analýzy na úrovni ministerstva a informačné výstupy zo ZÚ SR v oblasti ekonomickej dimenzie diplomacie;
- zabezpečuje prípravu a vyhotovenie komplexných ekonomických informácií pre potreby MZVaEZ SR, ZÚ SR a ich distribúciu na vybrané ZÚ;
- spolupracuje na príprave kľúčových projektov rozvoja hospodárstva SR, pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR;
- v rozsahu pridelených agend pripravuje podkladové materiály k stykovým aktivitám ústavných činiteľov, predstaviteľov vlády SR a rezortu zahraničných vecí.
- Je zodpovedný za realizáciu schémy MZVaEZ SR pre ekonomickú diplomaciu ako aj za spravovanie informácií o participácii SR na využívaní nástrojov vonkajšej pomoci EÚ, tzn. plnenie úloh spojených s funkciou Národného kontaktného bodu pre TAEIX, koordinácia twinningových aktivít a agendu IPA.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- komunikačné zručnosti,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- rozhodovacia schopnosť .


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×